Vad menas med Debiteringsgrad?

Debiteringsgrad är ett nyckeltal som ofta används som mått på framgång hos tjänsteproducerande företag som t.ex. konsultföretag som debiterar per arbetad timme. Nyckeltalets debiteringsgrad räknas ut som andelen direkt tid av totalt arbetad tid. Direkt tid är sådan tid som kan faktureras till kund. Övrig tid brukar kallas indirekt tid.
Om en konsult har fakturerat 32 timmar en vecka och arbetat 40 timmar totalt blir debiteringsgraden för den konsulten, aktuell vecka lika med 32/40 = 80%. Företag som använder sig av begreppet debiteringsgrad brukar följa upp nyckeltalet både veckovis på individnivå och med längre mellanrum, t.ex. kvartalsvis och då för samtliga medarbetares summerade debiterade tid och arbetad tid.

Varför är debiteringsgraden viktig?

Ett företag som säljer konsulter eller tjänster som debiteras per timme behöver ha kontroll på både timpris och debiteringsgrad för att kunna täcka egna kostnader och nå den önskade vinstmarginalen. En lägre debiteringsgrad kan täckas upp med hjälp av ett högre timpris och en hög debiteringsgrad likaså ett lägre timpris.
Den historiska och även den framtida debiteringsgraden är också viktiga nyckeltal ur planering att ha ur planeringssynpunkt. Historiken kan visa t.ex. återkommande årstidsvariationer och den prognostiserade debiteringsgraden visar om man behöver ta in extra personal, underkonsulter vid hög arbetsbelastning, eller tvärtom om man behöver vara försiktig med nya rekryteringar eftersom debiteringsgraden är i en sjunkande trend.
  • Debiteringsgrad, mätt i procent, är ett viktigt nyckeltal i tjänsteproducerande företag som t.ex. konsultföretag, där en hög debiteringsgrad är eftersträvansvärd och är ett av de mått som visat att företaget går bra.
  • Kvoten mellan debiterad tid och totalt arbetad tid utgör debiteringsgraden
  • Den följs upp både på individnivå och för samtliga anställda tillsammans i företaget.

Vad räknas som debiterbar tid?

I debiterbar tid räknas sådan tid som ett företag och kunden kommit överens om är arbete. För konsulter kan debiterbar tid vara t.ex. beräkningar, ritningar, dokumentation, intervjuer med anställda på kundens företag i syfte att göra en analys, presentationer, rapportskrivning och annat värdeskapande för kunden.

Är restid debiterbar?

Restid för en konsult kan vara debiterbar om man kommit överens med kunden om att kunden betalar detta. Är restiden inte debiterbar brukar det tjänsteproducerande företaget istället ta ut ett högre timpris för att kompensera för den spilltid som konsulten förlorar under resor till och från kunden.

Vilken arbetstid räknas in i debiteringsgraden?

I nämnaren för uträkning av debiteringsgrad finns totalt arbetad tid. Dock räknar man bort frånvaro på grund av sjukdom, semester, vård av barn m.m. Det är alltså den verkligt arbetade totala tiden som används i beräkningen, inte den teoretiska arbetstiden på vanligtvis 40 timmar per vecka.

Vad räknas som en bra debiteringsgrad?

Vilken debiteringsgrad som är lönsam beror inte bara på procenten utan också vilket timpris man satt för att täcka overheadkostnadet och de anställdas löner i ett tjänsteproducerande företag. Dock brukar konsultföretag behöva en genomsnittlig debiteringsgrad på 80-85 % för att räknas som framgångsrikt och lönsamt.

Kan man acceptera anställda med låg debiteringsgrad?

För att t.ex. ett konsultföretag ska få in nya affärer krävs sälj- och marknadsarbete. Detta sköts ofta av mer seniora konsulter som då inte kan debitera all sin arbetstid. Den förlorade seniora debiteringen får man istället in genom vunnet arbete till de juniorer som kan ha en högre debiteringsgrad.