Vad är Deflation?

Inflation vet nog alla vad det är, och deflation är dess raka motsats. Istället för att penningvärdet minskar som i inflationen, så ökar värdet. I ekonomiska termer betyder det också att prisnivån sänks och på det stora hela så uppkommer deflation ofta när priserna i allmänhet sjunkit under en längre tid.
Anledningen är att en minskning av penningvärdet och kreditmängd leder till problem och oroligheter i landets ekonomi. Vidare leder detta till att folk vidtar försiktighetsåtgärder och ekonomer börjar göra besparingar, som i sin tur leder till minskad konsumtion och senare till deflation. Detta genom att produktionen och tillväxten gått nedåt.

Så blir konsekvenserna av en deflation för företag

När en deflation uppstår så minskar tillväxten, konsumenterna köper mindre och BNP ökar långsammare än tidigare. Detta leder onekligen till att många företag får ekonomiska bekymmer och även ibland tvingas säga upp personal, sänka löner eller strama åt budgetar och liknande åtgärder.
Risken blir att företagets resultat blir försämrat och att företaget kan uppleva andra lönsamhetsmått som betydligt mer ofördelaktigare än tidigare. I en del fall kan en deflation förutses till viss mån, vilket gör att företaget kan förbereda sig och vidta åtgärder i tid eller planera inför en sämre framtid. Tyvärr kan det dock vara svårt.
  • Deflation är motsatsen till inflation
  • Risker med deflation är försämrad konsumtion och därmed ett sämre resultat där företaget tvingas strama åt ekonomin för att gå med vinst
  • För att beräkna deflationen används KPI (Konsumentprisindex) som beskriver köpkraften under en viss tidsperiod, samt hur prisnivån har förändrats från månad till månad

Är deflation samma sak som lågkonjunktur?

Man kan säga att lågkonjunktur och deflation går hand i hand. Deflation handlar om att prisnivån sjunker. Det innebär således att folk väntar med att köpa saker, eftersom priserna sjunker sakta men säkert och att man får mer för pengarna imorgon. I värsta fall kan lågkonjunktur och deflation leda till depression.

Hur botas deflationen?

Det krävs krafttag för att deflationen ska vändas och att ekonomin ska komma på fötter igen. Då vill man försöka få till stånd inflation istället, vilket gör att priserna ökar och så även penningmängden. Man kan trycka nya sedlar, skapa fler lån i bankerna, sänka räntan. Inflationen får dock inte öka för snabbt.

Ökar värdet på lån och skulder vid deflation?

Ja. Har privatpersoner eller företag stora eller många lån så gynnas de inte av en deflation. Det innebär att skuldsättningsgraden ökar och att värdet på lånen ökar i takt med att deflationen växer sig stadigare. Däremot gynnas de som sparar, vilket är motsatsen i inflation.

KPI är ett viktigt mått vid mätning av deflation. Hur bestäms KPI?

Det är förändringen på Konsumentprisindex som ger inflation och deflation. Detta mått visar konsumentpriserna på marknaden från månad till månad, inom landet. i Sverige är det Statistiska Centralbyrån som beräknar den, tack vare ett axplock av varor och tjänster, där livsmedel och boendekostnader väger tyngst.

Hur får deflationen ett fäste?

Deflation kan uppstå på olika sätt. Vanligen beror det på att det har skett en överproduktion av varor och tjänster men en vanlig orsak till att deflationen får fäste och försämras ännu mer, är den psykologiska effekten som gör att folk aktar sig mer, vilket gör att spiralen bli än mer nedåtgående.