Vad menas med en Direkt kostnad?

Direkta kostnader är kostnader som direkt går att knyta an till en specifik vara eller tjänst och kan i grova drag anges som en kostnad som aldrig skulle ha uppkommit om inte en försäljning hade ägt rum. Men en direkt kostnad kan exempelvis också vara direkta löner och material, alternativt specifika tillverkningskostnader.
Detta ger en fingervisning om vilka företag som oftast står inför direkta kostnader och svaret är -främst tillverkningsföretag även om tjänsteföretag också inkluderas. Det brukar även ges särskilda förkortningar på alla direkta kostnader, som sdtk, dM och dL. Den raka motsatsen till direkta kostnader är indirekta kostnader som inte kan kopplas till en viss kostnadsbärare.

Direkta kostnader och dess kostnadsbärare

Samtliga kostnader delas in i kostnadsslag för att sedan kopplas till vissa kostnadsbärare. En kostnadsbärare är en vara eller en tjänst som kostnaden har ett direkt samband med. En indirekt kostnad har ingen kostnadsbärare fram tills personalen har beslutat om detta, vilket gör att de först hamnar på avdelningar/kostnadsställen innan beslut tas.
Direkta kostnader har således inget mellanled där de måste samlas upp först utan kan direkt härledas till något specifikt. Just direkta kostnader kan företaget ofta förhandla om betydligt mer än om de indirekta, vilket är ett sätt att påverka vinsten i företaget. I bokföringen registreras direkta kostnader ofta på konton som materialkostnader eller lönekostnader.
  • En direkt kostnad är en kostnad som helt och fullt rör en vara eller tjänst och som helt kan härledas till denna
  • Motsatsen till direkta kostnader är indirekta kostnader som exempelvis hyror, juridiska tjänster och annat som inte rör den enskilda produktionen
  • Den vara eller tjänsten som knyter an till den direkta kostnaden kallas kostnadsbärare

Vad innebär en rörlig respektive en fast direkt kostnad?

I direkta kostnader skiljer man på rörliga och fasta kostnader. Direkta kostnader är dock vanligtvis rörliga. De rörliga hänvisar till exempelvis varuinköpen som varierar beroende på volym och efterfrågan. De fasta direkta kostnaderna står stilla och kan vara maskinkostnader för produkten och direkta löner (egentligen halvfasta kostnader).

Vad är självkostnad?

En självkostnad består av både direkta och indirekta kostnader och är således summan av dessa för en viss produkt innan den går till försäljning eller leverans. Detta begrepp används inom självkostnadskalkylering och är en av många analyser för hur prissättningen bör se ut för en vara eller tjänst.

Vad är direkt lön och direkt material?

Detta är också exempel på direkta kostnader. Direkt lön innebär att lönen direkt förknippas med en vara eller tjänst såsom tillverkning eller projektarbete. Direkt material är det material och eventuella komponenter som direkt hänvisar till en bestämd produkt samt fraktkostnaden för råvaran som ingår i produkten.

Hur ser direkta kostnader ut i tjänsteföretag?

Trots att direkta kostnader ofta sammankopplas med tillverkning och produktion finns det givetvis utrymme för direkta kostnader även i tjänsteföretag och andra företag. En direkt kostnad kan nämligen länkas direkt till en viss kund men även till arbetsinsatsen för ett visst projekt, till exempel i samband med specifik forskning.

Vad innebär påläggskalkylering?

Påläggskalkylering förekommer i självkostnadskalkylering där man fördelar de indirekta kostnaderna på de direkta med en procentsats. Man antar alltså att de indirekta kostnaderna påverkas av de direkta om dessa ökar/minskar.
Detta har varit särskilt användbart vid prissättning av produkter och tjänster men har på grund av vissa nackdelar börjat användas mindre och mindre.