Begreppet diskontering är en del av ekonomistyrningen och det är i samband med att företag investeringskalkylerar diskonteringstermen uppstår. Ett framtida värde omvandlas till nutid. I praktiken innebär det att ett företag ser till vilket värde en investerings framtida betalningsflöden har idag. Det är avkastningen som står i centrum för beräkningen.

Betalningsflöden (av likvida medel) har olika värden beroende på hur och när de uppstår. Inflation gör pengarnas värde mindre och det går att få ränta på framtida pengar som finns tillhanda idag. Det är just pengars olika värde under tid som gör det nödvändigt för företag att diskontera i samband med att en investering övervägs.

Diskontera i företag

DiskonteringLikvida medel så som pengar har inget bestämt värde under tid. Saker påverkar pengars värde och företag kan då diskontera för att räkna på framtida tillgångars värde bakåt i tiden. Det hjälper företag att jämföra ett överskott från en framtida investering med grundinvesteringen. Med en given räntesats kan värdet räknas bakåt i tiden.

Det är inte bara tillgångar och pengar som företag kan diskontera, även kostnader kan diskonteras. Ett exempel är lån inom företag som ofta kan vara nödvändiga att diskontera för att bättre kunna styra företagets ekonomi. Med hjälp av det diskonterade värdet på framtida betalningar kan företaget få en uppfattning om vad framtidens kostnad ”kostar” idag.

Företag använder sig av diskontering för att kunna omvandla framtida värden till nutid. Det gäller både för intäkter och kostnader. Syftet är att kunna jämföra investeringsalternativ och ta beslut utifrån det nuvarande läget i världen, företaget och omgivningen. Pengar har inget bestämt värde utan påverkas av exempelvis inflation eller räntor.

Frågor och svar om diskontering

 • Vad syftar diskonteringen till?
  Inom företag syftar diskonteringen till att beräkna ett framtida värde av tillgångar eller kostnader bakåt i tiden. Den är en form av ekonomistyrning som ger företag en uppfattning om en investerings framtida betalningsflödens värde idag. Pengar har inget förutbestämt värde över tid. Inflation och räntor påverkar exempelvis pengars värde vid olika tidpunkter.
 • Hur beräknas ett diskonterat värde?
  För att beräkna en framtida intäkt eller kostnad behövs ett belopp, en räntefaktor samt antalet år tills det att händelsen faller ut. Låt säga att beloppet är 100 kronor med en räntefaktor på 2,5% och fem år. Det ”nutida” värdet på den framtida betalningen blir således 88 kronor.
 • Är diskontering en nuvärdesanalys?
  Företag kan diskontera för att möjliggöra jämförandet av både intäkter och utgifter vid olika tidpunkter. Betalningarna räknas då bakåt i tiden med hjälp av en given räntesats (intäkter och utgifter diskonteras). På så sätt får företaget ett nuvärde på framtida betalningar och olika alternativ kan analyseras på ett jämlikt sätt.
 • Hur tar diskonteringen hänsyn till nuvarande läget?
  Att diskontera framtida intäkter eller kostnader är till mycket ett sätt för företag att värdera betalningsflöden vid olika tidpunkter. Utifrån den givna räntesatsen och den givna kontexten kan ett framtida värde omvandlas till ”dagens” värde. Företaget kan sedan utifrån verksamhetens situation ta beslut utifrån det nuvarande läget.
 • Vad är en DCF-värdering?
  ”Discounted cashflows” är det engelska begreppet för den typ av avkastningsvärdering som används för att värdera företag. I svenska termer är det en form av diskonterade kassaflöden som bygger på att företagets framtida tillgångar diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsfaktor i dessa sammanhang är marknadsräntan, vilken sätts utifrån utbud och efterfrågan.

Diskontering - Sammanfattning

 • Att diskontera innebär att ett framtida värde omvandlas till nutid.
 • I praktiken innebär diskontering att ett företag ser vilket värde en investerings framtida betalningsflöden har idag.
 • För att beräkna en framtida intäkt eller kostnad behövs ett belopp, en räntefaktor samt antalet år tills det att händelsen faller ut.
 • Företag kan diskontera för att möjliggöra jämförandet av både intäkter och utgifter vid olika tidpunkter.