När man talar om inkomster för personer eller hushåll hör man ofta begreppet disponibel inkomst. Detta är den inkomst som personen eller hushållet kan disponera för eget bruk, d.v.s. det som verkligen kommer in på kontot varje månad efter att skatt och andra avgifter dragits av.

Disponibel inkomst består oftast av lön efter skatt, men även andra s.k. transfereringar/ bidrag som sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och liknande som en person får räknas in i den disponibla inkomsten eftersom detta är pengar som kan användas för konsumtion. Även för de nämnda transfereringarna räknas endast andelen efter skatt och avgifter in i den disponibla inkomsten.

Disponibel inkomst och företagande

Inkomster från företagande räknas också i vissa fall in i den disponibla inkomsten, mer om detta senare. För en företagare, framförallt om man vänder sig direkt till konsumenter, är det mycket viktigt att ha kunskap om disponibel inkomst för den kundgrupp man tänkt vända sig till för att kunna anpassa sitt erbjudande.

Att etablera en lyxbutik i ett låginkomstområde är oftast inte så enkelt eftersom kunderna inte har råd att handla där. Hög inkomst före skatt behöver inte betyda hög disponibel inkomst. Inte heller behöver låga löner betyda att en familj inte har råd, har man många barn kan barnbidrag och annat hjälpa upp den disponibla inkomsten rejält.

Disponibel inkomst

Frågor och svar om aktivitetsstöd

 • Ingår svarta pengar i disponibel inkomst?
  I Sverige förekommer ”svarta pengar”  som personen underlåter att betala skatt och avgifter för. Det är av naturliga skäl svårt att uppskatta storleken på dessa inkomster, men i statistik för disponibla inkomster görs av de nationella räkenskaperna (NR) en uppskattning av svarta inkomster som då räknas med i de nationella siffrorna.
 • Räknas kapitalinkomster med i disponibel inkomst?
  Även kapitalinkomster brukar räknas med i Statistiska Centralbyråns (SCB) mått på disponibel inkomst. Kapitalinkomster kan komma i form av räntor på bankkonton, aktieutdelningar från investeringar och liknande. Inkomster från eget företagande som tas ut som utdelning istället för lön räknas därför också in i den disponibla inkomsten.
 • Har den disponibla inkomsten ökat eller minskat de senaste åren?
  Löneökningar före skatt i Sverige har under de senaste tiotal åren legat ungefär på samma nivå som i övriga Europa. Däremot har de disponibla inkomsterna för hushållen ökat kraftigt, bland annat tack vare jobbskatteavdrag samt att barnbidrag och bostadsbidrag höjts.
 • Är disponibel inkomst samma sak som köpkraft?
  Teoretiskt sett kan den disponibla inkomsten vara ett mått på köpkraft, men även andra faktorer spelar in i vad en person egentligen har råd med. Ett singelhushåll har inga utlägg för barn men missar å andra sidan de stordriftsfördelar det innebär att dela boende, elräkning o.s.v. med en annan person.
 • Hur mycket ökar disponibel inkomst jämfört med inflationen?
  När man tittar på disponibel inkomst över åren är det också viktigt att ta med inflationen i beräkningen. Enligt siffror från SCB från 2000-talet och framåt har den disponibla inkomsten stigit med nästan 60 procent mer än ökningen av inflationen samma tid. Hushållens köpkraft har därmed ökat.

Disponibel inkomst - Sammanfattning

 • Disponibel inkomst är den inkomst en person har att konsumera för efter att skatter och avgifter dragits av.
 • Inte bara inkomst av lönearbete ger disponibel inkomst, även transfereringar i form av olika bidrag ingår i den disponibla inkomsten.
 • Som företagare bör man känna till den ungefärliga disponibla inkomsten hos tilltänkt kundgrupp.