Dolda reserverDolda reserver är dels en term med en fixerad betydelse som förekommer inom redovisning. Då handlar det tillgångar som inte beskattas. Dolda reserver är också ett begrepp som används lite mer fritt om en typ av tillgång som inte är fullt synlig och som innehavaren kanske inte ens medveten om.

  • Inom redovisning beteckningar dolda reserver undervärderade anläggningstillgångar
  • Att dölja tillgångar är ett sätt att slippa betala skatt
  • Dolda reserver kan uppkomma genom misstag eller skattebrott
  • Dolda reserver syns inte i företagets balansräkning
  • Det kan vara straffbart att ha dolda reserver
  • Tillgångars faktiska värde kan vara svårt att fastställa
  • Dolda tillgångar uppstår ofta när varor skrivs av på för kort tid

Vi reder ut begreppet

Det vanligaste exemplet på dolda tillgångar är att någon av företagets anläggningstillgångar tillskrivs ett värde som är för lågt. Det finns då mer i reserv än vad som syns i redovisningen. Dolda tillgångar kan även uppstå som en följd av att en utgift skrivs av på för kort tid.

Den snarlika termen obeskattade reserver används vid redovisning och betecknar tillgångar som man visar att man har men av olika, fullt legitima, skäl ännu inte betalat skatt för. Att medvetet laborera med dolda tillgångar är däremot ett skatte- och bokföringsbrott som kan leda till åtal.

En gråzon snarare än ett brott

Ibland är det svårt att avgöra vilket värde en tillgång har. Handlar det om till exempel en bil eller en maskin som köps begagnad beror värdet på många faktorer. Tillgången kan värderas olika utan att det är fråga om ett brott och det kan vara lockande att uppge ett så lågt värde som möjligt.

Ibland finns inget objektivt mått på en tillgångs värde och det behöver inte vara brottsligt att göra en annan bedömning än skatteverket. Risken för upptäckt är relativt stor om man medvetet ägnar sig år att dölja tillgångar och även om man gjort misstag som innebär att tillgångar dolts så blir man ersättningsskyldig när detta uppdagas.