Ett dotterbolag är ett bolag som ingår i en koncern med minst två företag. Det har alltid ett moderbolag som har någon form av inflytande över dess verksamhet. Oftast sker detta inflytande genom ett ägande, där moderbolaget har kontroll över mer än hälften av rösterna i dotterbolaget. I en koncernbildning med ett moderföretag och flera underordnade bolag så kallas dessa sinsemellan för systerföretag. I många fall är det enkelt att hålla reda på koncernförhållandena då ett eller flera av dotterbolagen är helägda av moderföretaget. Det behöver dock inte endast vara ägande som ligger till grund för inflytandet över de underliggande bolagen. Dotterbolaget kan även kontrolleras genom underliggande avtal eller genom andra förhållanden som ger moderbolaget inflytande över verksamheten. Om ett bolag till stor delen ägs av ett annat företag utan att detta företag har ett bestämmande inflytande så rör det sig istället om ett intressebolag.

Fördelar med att bilda ett dotterbolag

Varför ska man starta ett dotterbolag? Ofta är det mer fördelaktigt att starta ett sådant än att bilda ett nytt fristående aktiebolag. Ur ett skatterättsligt perspektiv så beskattas alla bolag i en koncern, det finns dock flertalet bestämmelser för transaktioner mellan bolag inom samma bolagsgrupp. Det är till exempel så att moderföretaget måste lämna in en koncernredovisning. När man startar ett dotterbolag så kan detta bidra till att sänka koncernens skatt genom att kvitta eventuella förluster mot vinster i moderföretaget.
DotterbolagFörutom att eventuella vinster kan täcka upp förluster för andra bolag i en koncern så kan dotterbolaget dra nytta av moderbolagets aktiekapital. Detta kan föras över till dotterbolagen, den som startar ett dotterföretag istället för ett AB kan således undvika att ta alltför stora lån. Det kan vara bra att veta att dotterbolagets verksamhet inte alls behöver ligga inom samma bransch som den verksamhet som bedrivs av moderföretaget. I sådana fall kan det dock ibland vara nödvändigt att redigera bolagsordningen.

Ägandeförhållanden mellan moder- och dotterbolag

Vad menas med äganderätt i förhållandet mellan ett moder- och ett dotterbolag? Allra vanligast är att denna är förenad med moderbolagets rättigheter att avsätta eller tillsätta mer än 50% av de ledamöter som ingår i det underordnade bolaget styrelse eller ledningsgrupp. Det är vanligt att dotterbolag är aktiebolag, men et kan även vara en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Delar av koncernen kan naturligtvis även vara verksamma i utlandet, lagen ser även utländska motsvarigheter till de uppräknade bolagstyperna som giltiga dotterbolag. Koncernen räknas som svensk om moderbolaget finns i Sverige.

Ett dotterbolag kan även ägas av ett så kallat holdingbolag. Detta är en företagsform som har ett kommersiellt intresse i att ha ett juridiskt inflytande över ett eller flera underordnade bolag. Holdingbolag startas främst av skatterättsliga skäl, det lägger upp olika strategier för att få ett så positivt skatteklimat som möjligt. Den här typen av ägarföretaget finns i många olika branscher, enligt undersökningar så är holdingbolag dock extra vanligt förekommande i konstellationer där dotterföretagen ägnar sig åt olika typer av konsultverksamheter.