Att dröja med något innebär i betalningssammanhang att vara försenad. En utställd faktura är alltid försedd med en sista betalningsdag. Om fakturan inte betalas i tid sänder säljaren ut en betalningspåminnelse som innehåller uppgift om att dröjsmålsavgift kommer att utgå, och med hur mycket, om summan inte erlägges.

  • Dröjsmålsavgift och ränta tillkommer om betalning inte sker i tid.
  • Påminnelseavgift är den första pålagan av flera.
  • Faktura är även ett avtal som beskriver sista betalningsdag.
  • En påminnelse skickas efter fakturans angivna förfallodag.
  • Kostnaden för att ett inkassoföretag övertar indrivningen betalas av kunden.
  • Dröjsmålsränta beräknas från första dagen efter förfallodagen.
  • Betalningsföreläggande blir följden om betalning inte sker efter påminnelse och inkasso.

Specificera vad som eventuellt inträffar

Dröjsmålsavgift

När man skickar betalningspåminnelse några dagar efter fakturans förfallodag brukar det se ut något i stil med: ”Vi har ännu inte erhållit betalning, möjligen har ett förbiseende skett. Skulle den ha betalats nyligen så har den ännu inte registrerats hos oss men då kan ni bortse från denna betalningspåminnelse”.

I det fall fakturan innehållit klausul om påminnelseavgift skall denna specificeras. Den lagstadgade avgift som får åsättas är 60 kr vilket skall täcka säljarens administrativa kostnader. Att utebliven betalning även kommer att leda till dröjsmålsavgift skall också föreskrivas. Dessutom att kravet kan överlämnas till inkasso för indrivande.

Flera pålagor vid utebliven betalning

Den som blir skyldig till försenad betalning skall erlägga dröjsmålsränta. Antingen den som redan avtalats eller den lagstadgade. Vanligen utgör denna 2 % av fakturabeloppet per månad som betalningen förskjuts. Ett inkassokrav får vara högst 180 kr och om säljare och köpare kommer överens om en avbetalningsplan ytterligare 170 kr.

Skulle det inte ha avtalats om dröjsmålsränta i avtal eller om det inte framgått av fakturan får räntan sättas till en referensränta som är 8 % årligen. Denna bygger på Riksbankens reporänta vilken justeras halvårsvis. Summan av det hela är att det kan bli dyrt att inte betala i tid.