Dubbelbeskattning är ett begrepp som används för att beskriva en företeelse där något beskattas i två eller fler olika stater. Det här är något som man kan undvika genom att ansöka om att slippa dubbelbeskattning. Denna ansökan både skickas till och hanteras sedan av Skatteverket.

  • Dubbelbeskattning innebär att du betalar skatt för en och samma sak i minst två stater
  • Dubbelbeskattning kan också användas som begrepp inom bolagssektorn
  • Sverige och många andra stater har ett så kallat dubbelbeskattningsavtal
  • Sverige har dubbelbeskattningsavtal med 106 andra stater
  • Skatteverket hanterar ärenden om dubbelbeskattning i Sverige
  • Du ska själv skicka in ansökan till Skatteverket om att slippa dubbelbeskattning
  • Du kan också söka om anstånd med betalning av skatt

Vad innebär dubbelbeskattning?

DubbelbeskattningDubbelbeskattning är det begrepp som används när två eller fler stater lägger skatt på en och samma inkomst. Det här kan uppstå i de fall där både staten som inkomsten inkommer från och staten som inkomsten mottas från har beskattningsrätt. Du kan då ha rätt till att ansöka om att slippa denna dubbelbeskattning.

En annan definition av dubbelbeskattning är inom bolagssektor. Här innebär begreppet att bolagets inkomster beskattas två gånger; först inom själva bolaget och sedan i form av utdelningen hos aktieägaren. I de flesta fall är det dock den första definitionen av begreppet som åsyftas när man talar om dubbelbeskattning.

Ansöka om att slippa dubbelbeskattning

I Sverige har vi dubbelbeskattningsavtal med sammanlagt 106 andra stater världen över. Man ansöker om att slippa dubbla beskattningar, och denna ansökan ska gå via Skatteverket. Det är således Skatteverket som sköter alla förhandlingar om dubbelbeskattning med en motsvarande myndighet i det andra landet i fråga.

Du får information om hur förhandlingen går och du har även rätt att yttra dig om den. Du kan även överklaga ett beslut i domstolen. Du kan också ansöka om anstånd med betalning av skatt från den gällande myndigheten under den tiden som ditt ärende handläggs.