EESEES, eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, är de länder som skrivit på EES-avtalet. Avtalet skrevs främst på av den Europeiska Unionen och de nationer som formade den, men kom även att inkludera Norge och Island trots att dessa inte är medlemmar i unionen. Avtalet är en av de viktigaste för det europeiska samarbetet då den officiellt skapade en enad europeisk inre marknad. Den gjorde detta genom att stipulera fri rörelse av människor, varor, tjänster och kapital mellan de länder som ingick i avtalet. EES utgör ett fundament för den Europeiska Unionen. Det har varit ett vanligt tankesätt att man genom ekonomisk enighet sakta men säkert kan nå någon större och bredare enighet. Vi ska här ge dig den grundläggande informationen om det Europeiska Ekonomiska Säkerhetsområdets historia och dess syfte.

Hur kom EES till?

EES blev verklighet i och med ratificeringen av EES-avtalet som skrevs på i Porto den andra maj 1992. Vid denna tidpunkt var bland andra Sverige ännu inte medlemmar i den Europeiska Unionen, som då hette den Europeiska Gemenskapen. Sverige hade sedan 1960 ingått i det rent ekonomiska samarbetet EFTA (European Free Trade Association), men under 1980-talet började Sverige visa ett intresse för att gå med i den Europeiska Gemenskapen. Ekonomiska svårigheter i början på 1980-talet är en möjlig förklaring till varför man blev intresserad av medlemskap just då.

Den Europeiska Gemenskapen bytte namn till den Europeiska Unionen i januari, 1993. Sveriges inträde i EES kan förstås som ett förspel till att vi 1995 officiellt gick med i unionen. EES-avtalet ser förutom ett tillägg som las till under våren 1993 likadan ut. Det som har ändrats är unionen. Sedan EES-avtalet ingicks har i tre omgångar totalt 13 nya stater tillkommit. År 2005 blev i effekt Polen, Slovakien, Tjeckien och sju andra Östeuropeiska stater medlemmar, och eftersom EES avtalet gäller alla medlemsländer kom även de att ingå.

Vad är syftet med EES?

EES fastställer alltså att människor, varor, tjänster och kapital ska kunna förflyttas utan skatter eller tullar mellan de olika länderna som ingick i avtalet. Syftet med EES är kanske inte så enkelt att förklara som det verkar. Men den mest självklara anledningen är så klart ekonomin; genom att skapa en fri och öppen Europeisk marknad hoppas länderna som ingår i avtalet kunna ge kraft åt sina ekonomier. Rent ekonomiskt menar vissa att mindre länder med små marknader som Sverige är särskilt gynnade av avtalet.

Men på en annan nivå handlar det om de stora mål och idéer om ett förenat Europa som driver utvecklingen. Vissa menar att det är insikten att de europeiska staterna för sig själva var alldeles för små för att bibehålla sin styrka och fortsätta sina framgångar. Genom att ena Europa tror många alla kan bli starkare, och ekonomin refereras ofta till som grundbulten i ett seriöst och framgångsrikt europeiskt samarbete. Idag kan företagare och konsumenter över hela Europa dra fördel av detta avtal.