En privatperson kan lätt tro att ordet kapital är de pengar som finns i plånboken, vilket rättare sagt är kassa och inget annat. En privatpersons eller företags tillgångar kan bestå av flera olika komponenter som banktillgodohavande, innehav av obligationer och liknade som direkt ses som en summa pengar. Fastighet, fordon och maskiner är även de tillgångar eftersom de har ett värde. Den typen måste sättas ett värde i kronor och ören för att kunna skrivas in i ett företags redovisning. Ett bolag eller firmas kassa kan också uttryckas som rörelsekapital, de pengar som kan användas i verksamheten. Aktiekapital är bundet kapital eftersom de samtidigt är en skuld till aktieägarna. Men för att få fram vad eget kapital är måste man räkna bort skulder. Eget kapital är helt enkelt skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Balans och resultaträkning

Bokföringstekniskt är eget kapital skulder eftersom det är en post som har tillförts bolaget precis som exempelvis ett banklån. Aktieägare har försett bolaget med pengar så att det kan bedriva affärsverksamhet. Genom att köpa in och sälja varor eller tjänster är förhoppningen att vinst skall uppstå. I en redovisning hamnar detta i resultaträkningen som visar frukten av firmans eller bolagets ansträngningar. Där upptas summan av all försäljning eller intäkter som genererats och som motvikt vad inköp av varor eller dylikt har kostat i utgifter.
Eget kapital
Medan resultaträkningen talar om hur ett företag har fungerat under innevarande eller föregående år (bokslut), ger balansräkningen en total översikt hur företaget mår ekonomiskt. Dess totala ställning sammantaget över hela den tid som företaget varit verksamt. Vad som är viktigt med denna är förändringen av eget kapital som utvisar om investeringarna har genererat ett tillskott eller inte. Eget kapital är därför en skuldpost i balansräkningen tillsammans med exempelvis banklån och andra krediter. Tillgångar är i huvudsak maskiner och inventarier samt utstående kundfordringar.

Bolag, föreningar och enskild firma

Enligt lagen måste aktiebolags och ekonomiska föreningars egna kapital redovisas enligt: Bundet eget kapital, fritt eget kapital samt förändringen av det egna kapitalet gentemot föregående räkenskapsår. Aktiebolags bundna kapital är det aktiekapital som ägarna skjutit till plus reserv- och uppskrivningsfond. Ek. föreningar aktiekapital är istället av de insatser som medlemmar betalat in. Det fria kapitalet kan delas ut till behöriga ägare eller medlemmar. Det utgör då avkastning på satsade medel och sådan utdelning skall som regel fattas beslut om på bolags- eller föreningsstämma.

En enskild firmas egna kapital är de pengar som företagaren satsar för att bedriva sin verksamhet. Detta utgör dennes egna kapital i bokföringen. I princip kan denne dock friare förfoga över dessa medel men viss typ av uttag måste räknas som lön och beskattas på samma grund som anställdas löner. Ett större företag betalar förutom lön arbetsgivaravgifter till skatteverket. Egenföretagare måste själva betala in egenavgifter eller sociala avgifter som de även kallas. Dessa är kostnader i firman men skall inte noteras som sådana i bokföringen. Som hörs på namnet är dessa företagarens egna avgifter.