Ekonomisk livslängdEkonomisk livslängd är den tid som ett företag beräknar att en investering är lönsam. Bokföringsmässigt kan den ekonomiska livslängden vara densamma som dess avskrivningsvärde men dessa faktorer behöver inte sammanfalla. Den tid som en maskin ska avskrivas på används i bokföringen, men ekonomisk livslängd är den faktiska tid som maskinen är lönsam.

  • Som inventarier räknas normalt sådant som ska kunna brukas i minst 5 år.
  • Inventarier har ekonomisk livslängd så länge verksamheten tjänar pengar på vad de ger.
  • Korttids- eller förbrukningsinventarier har en ekonomisk livslängd på mindre än tre år.
  • Avskrivningstid är den period som inventarier ingår i bokföringen.
  • Avskrivningstiden skall anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd.
  • Inventarier är tillgångar i balansräkningen, avskrivningar belastar resultaträkningen.
  • Ett patent eller en upphovsrätt har vanligtvis också en ekonomisk livslängd.

Maskiner och inventarier

Alla maskiner, utrustning och andra inventarier som används i ett företag utgör en del i verksamheten och är en indirekt källa som genererar intäkter. Uttjänta och obrukbara sådana räknas dock inte in. Allt från en maskin i tillverkning och lastbilen för transporter till kopieringsapparaten på kontoret räknas.

En maskin har dels en ekonomisk livslängd, dels en teknisk. Den ekonomiska slutar när maskinen inte kan användas längre. Tekniken är föränderlig och därför kan en apparat som exempelvis en dator ha en begränsad livslängd eftersom den måste ersättas efter viss tid även om den fortfarande fungerar.

Beräkning av livslängd och metoder

Inventarier åsätts en beräknad livslängd redan vid anskaffningen. Bokföringsmässigt sker sedan avskrivning av värdet på olika sätt. Vanligast är linjär avskrivning som betyder att inköpskostnaden delas upp i det antal år som inventarier beräknas hålla och avskrivs med samma procentsats årligen tills noll kronor återstår.

Degressiv avskrivning betyder att värdet minskar mer under de första åren och mindre mot slutet. Detta kan gälla exempelvis en ugn för brödbak i ett bageri. Den skrivs av med 25 % första året, 15 % andra året och så vidare. Marknadsmässig tid för en produkt kan innebära att maskinen skrivs ned med produktionsberoende avskrivningsmetod.