Etableringsställe är ett skattetekniskt begrepp som används för att bestämma var ett företag ska betala sin moms. Eftersom det förekommer att en stor mängd företag har delar av sin verksamhet i utlandet, har EU-lagstiftning fastställt under vilka omständigheter moms ska betalas i det ena, snarare än det andra landet. Momsen betalas på etableringsstället.

  • EU-lagstiftning fastslår i vilken jurisdiktion ett multinationellt företag ska betala sin moms
  • Detta undanröjer många konflikter mellan medlemsstater och risken för dubbelbeskattning av näringsidkare
  • Momsen ska betalas i den jurisdiktion där näringsidkaren har ett etableringsställe
  • Ett etableringsställe uppkommer när näringsidkaren har tillräckliga personella och tekniska resurser på platsen
  • Resurserna anses tillräckliga när de medger ett självständigt utförande av näringstjänsterna
  • För detta krävs inte bara resurser för det direkta utförandet av företagets tjänster
  • Även indirekta behov som administration måste tillgodoses lokalt för att ett etableringsställe ska anses etablerat

Dubbelbeskattning är en potentiell mardröm

Eftersom att alla suveräna länder har ett intresse av att maximera hur mycket skatt de kan samla in, finns det betydande risker med att företag är aktiva inom flera olika länder samtidigt. Dels kan konflikter mellan ländernas myndigheter uppkomma och dels kan företaget bli tvunget att betala motsvarande skatt inom två eller fler jurisdiktioner samtidigt.

Detta kan kraftigt hämma företagens vilja att etablera sig utomlands. Således har lagstiftning införts för att avgöra var olika skatter ska betalas av multinationella företag. Momsen har inom EU reglerats genom direktiv som inför begreppet etabelringsställe. Så fort ett företag, oavsett dess säte, anses ha ett etableringsställe inom en jurisdiktion, ska det betala moms där.

Etableringsstället kräver självständighet

EtableringsställeEtt etableringsställe uppstår inom en jurisdiktion när företaget etablerar tillräckliga personella och tekniska resurser för att där kunna tillhandahålla sina tjänster. Dessutom krävs varaktighet för att etableringsstället ska anses vara fast. När ett företag har skapat en fillial eller ett verksamhetsställe som kan utföra tjänster utan stöd från hemlandet, ska alltså moms betalas där.

Självständigheten från företagets resurser i hemlandet är en viktig aspekt, som medför att det inte räcker att exempelvis viss personal finns på plats för att utföra arbetet. Det måste även finnas sådant som administrativa resurser, som tillgodoser de krav som uppstår på grund av tjänsternas utförande.