En exekutiv auktion förrättas av en exekutiv myndighet. Auktionen är en offentlig förrättning med syfte att realisera gäldenärens egendom, och därigenom få fram medel för betalning av borgenärens eller borgenärernas fordringar.

När någon, en borgenär, behöver hjälp med att driva in en skuld, finns det en möjlighet att vända sig till kronofogden för att få in sina pengar. Kronofogden gör då en utredning hur och om den skuldsatte, gäldenären, kan betala sina skulder. Där ingår att utreda vilka tillgångar gäldenären äger. När utredningen är klar, tar kronofogden ställning till vilken egendom som har ett ekonomiskt värde, och dessa saker kan kronofogden utmäta.

Utmätning betyder att kronofogden beslutar att den skuldsattes ägodelar ska ska användas för att betala av skulden. Det som kronofogden utmäter, säljs på deras auktion eller via anbud. Det kallas för exekutiv auktion. Sedan går pengarna till den eller de som inte fått betalt. Kronofogden måste vara opartisk. Därför får ingen som är anställd av Kronofogden köpa något på exekutiv auktion.

Varianter av försäljning

Det som säljs på en exekutiv auktion kan alltså vara allt möjligt: bilar, båtar, smycken, konstverk, fastigheter, bostadsrätter, med mera. Varorna värderas och läggs ut på nätet. Om en fastighet ska säljas på exekutiv auktion, är det allra vanligast att det sker via kronofogden, men i särskilda fall kan också en mäklare ta hand om försäljningen. Då kallas det för en underhandsförsäljning.

Ibland kan en exekutiv försäljning göras även när egendomen inte utmätts. Det kan vara så att en konkursförvaltare krävt att egendom ska säljas exekutivt, till exempel för att kunna få ut konkursarvode och kostnader för vård av fastigheten. En bostadsrättsförening kan också ansöka om att en bostadsrätt ska säljas exekutivt. Det går bara att ansöka om tvångsförsäljning av en bostadsrätt om ägaren förlorat sin rätt att använda lägenheten genom att allvarligt missköta sig som bostadsrättsinnehavare. Exempel på detta kan vara att vanvårda lägenheten, hyra ut den i andra hand utan lov eller inte betala sina avgifter till föreningen.

Så går en exekutiv auktion till

När ett fall kommer in till Kronofogdemyndigheten skickas en avi ut till gäldenären, som har två veckor på sig att betala skulden. Om detta inte sker inleds en utredning där gäldenärens eventuella tillgångar: fastigheter, fordon och lösöre som tv-apparater värderas. Efter det värderas priset och kronofogden beslutar om priset är tillräckligt för försäljning. Alla varor som kronofogden beslutar att sälja genom exekutiv försäljning, kan hittas på deras webbsajt. Att ge bud på sakerna görs på nätet och budgivningen har ett slutdatum.

Om det rör sig om en fastighet som ska säljas visas den vid ett tillfälle och säljs sedan ett bestämt datum genom auktion, som går till som en klassisk auktion. Bud lämnas på plats eller över telefon. De pengar, som försäljningen gett, går till betalning av skulder eller till olika ersättningar, ekonomiska krav, utgifter och andra kostnader.

Pengarna som kommit in genom försäljningen delas vanligtvis upp mellan olika obetalda skulder, så att de blir helt betalda eller åtminstone minskar. En exekutiv auktion kan upphävas eller stoppas, om den skuldsatte på något sätt får fram pengar som täcker skulden. Det kan också finnas andra så kallade synnerliga skäl som gör att kronofogden inte säljer ägodelar med tvång. Alla dessa beslut måste fattas av någon ansvarig handläggare på kronofogden. Om det efteråt kommer fram att en försäljning skett på felaktigt vis, kan det dock vara svårt att rätta till det.

Exekutiv auktion och indragningsregeln

Indragningsregeln finns i 8 kap. 8 § utsökningsbalken. Regeln gäller vid utmätning av egendom av andel i egendom som ägs av två eller flera personer. Regeln innebär att hela egendomen kan säljas på exekutiv auktion, även om de andra delägarna motsätter sig detta. Övriga delägare får betalt för sin andel i egendomen, medan den skuldsatte delägarens andel används för att betala fordringar.

Tidigare var indragningsregeln inte tillämplig på bostadsrätter som förvärvats gemensamt av makar eller sambor för att användas som gemensam bostad. Detta ändrades dock i och med en dom i Högsta domstolen 12 mars 2015. I denna dom fastslås att det inte finns anledning att undanta bostadsrätter från indragningsregeln.

Frågor och svar om exekutiv auktion

 • Hur går en exekutiv auktion till?
  Vid exekutiv försäljning av fastighet eller bostadsrätt måste köparen närvara, eller lämna bud per telefon. Mindre saker säljs ofta på nätauktion, där köparen registrerar sig som kund och lägger bud elektroniskt.
 • Vad händer efter en exekutiv auktion?
  Om egendomen säljs används pengarna till att betala borgenärens fordringar. Om utmätta saker inte blir sålda vid den första auktionen kan de auktioneras ut igen vid ett senare tillfälle.

Kronofogdemyndigheten följer följande ordning vid utmätning:

 1. Kontanta medel
 2. Banktillgångar
 3. Löner
 4. Fondandelar och aktier
 5. Övrig lös egendom, som bostadsrätter, fordon och ägodelar
 6. Fast egendom, d.v.s. fastigheter i olika former
 7. Skepp, luftfartyg eller tvistiga fordringar

Exekutiv auktion - Sammanfattning

 • Exekutiv auktion kan förrättas när en gäldenär inte kan betala sina fordringar till sina borgenärer.
 • Gäldenärens tillgångar säljs för att få fram medel till betalning av fordringarna.
 • Det är kronofogden som tar beslut om huruvida en exekutiv auktion ska förrättas.
 • I första hand försöker kronofogden utmäta kontanta medel och banktillgångar.