Att sätta av kapital till en expansionsfond är en möjlighet för enskilda näringsidkare att utöka verksamheten på ett lågbeskattat sätt. Denna avsättning är avdragsgill när resultatet av näringsverksamheten beräknas. Näringsidkaren betalar dock en särskild skatt på den här typen av avsättning. Denna skatt kallas för expansionsfondsskatt, den ligger i skrivande stund på 22%.
ExpansionsfondSkatten motsvarar den skatt som ett aktiebolag betalar på sin vinst. När avsättningen återförs till beskattning tas den upp som resultat av näringsverksamheten och den tidigare avlagda tillfälliga expansionsfondsskatten återbetalas. Vanligtvis betalar man då i stället vanlig inkomstskatt och egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster på det återförda beloppet.

Går det att överlåta en expansionsfond? Ja, i många fall är detta möjligt. Ett sådant tillfälle är när någon genom ett testamente eller ett arv helt eller delvis övertar en näringsverksamhet. Ett annat exempel på när detta är möjligt är vid verksamhetsöverlåtelse eller vid en fusion.

  • Att föra pengar till en expansionsfonden är en möjlighet att lågbeskatta verksamhetens vinster.
  • Pengar till en expansionsfond ska stanna inom verksamheten.
  • För den enskilde näringsidkaren så får expansionsfondens takbelopp högst vara 121,21% av kapitalunder­laget.
  • Expansionsfonden kan användas till förlustutjämning bakåt i tiden.
  • Den kan fungera som ett alternativ till pensionsförsäkring.
  • Vid ombildning till aktiebolag får expansionsfonden flyttas över som eget kapital.
  • Ibland är en periodiseringsfond att föredra framför en expansionsfond.

Vem kan avsätta pengar i en expansionsfond?

Det är inte vem som helst som kan avsätta kapital i en expansionsfond. Först och främst måste man bedriva näringsverksamhet. Enligt lagen (34 kap. 1§ IL) så får en fysisk person eller ett dödsbo göra avsättningar. Dessa regler avser såväl enskilda firmor som för dem som är delägare i svenska handelsbolag.

För att få göra avsättningar så måste inkomsten redovisas i Sverige. De som är delägare utländska juridiska personer får inte göra avsättningar en svensk expansionsfond enligt gällande lagstiftning. Med utgångspunkt i samma princip så är det även omöjligt för utländska dödsbon att ta del av expansionsfondens skattemässiga fördelar.

Den som vill sätta av pengar till den här typen av fond måste även ha ett tillräckligt stort kapital inom den egna verksamheten. Skatteverket har ingående beskrivningar angående storleken på detta kapitalunderlag. Beloppet som avsätts i expansionsfondsskatt kan dras i näringsverksamheten och omvandlas till en skatt om 22% på beloppet.

Skillnaden på en expansionsfond och en periodiseringsfond

Det kan vara svårt för den enskilde näringsidkaren att mellan att sätta av pengar till en expansionsfond eller en periodiseringsfond. Skillnaden mellan dessa är att periodiseringsfondens inte beskattas när beloppet avsätts. Kapitalet återförs istället och beskattas som en firmavinst inom sex år. Vid avsättning till en expansionsfond sker en tillfällig beskattning på 22% av beloppet.

När tidigare avsatt skatt för expansionsfonden tillförs till deklarationen så ökar näringsverksamhetens vinst för det aktuella året med detta belopp. Tidigare betald temporär skatt avräknas från egenavgifter och inkomstskatt som ska betalas på den återförda fonden. Expansionsfondsavsättningars återföring har ingen tidsgräns utan styrs av firmans egna kapital.

Många tycker att det rörelseutrymme som en periodiseringsform ger är större, den ger bra möjligheter att frigöra pengar till omedelbara investeringar. Dessutom så betalar man ingen omedelbar skatt på den under det år som avsättningen sker. Expansionsfonden har fördelen att den låter dig göra större investeringar än periodiseringsfonden.