Vad menas med extern redovisning?

Extern redovisning är den del av redovisningen som regleras genom lagar och förordningar, t.ex. skattelagstiftning och civillagstiftning. Den externa redovisningen syftar till att ge företagets intressenter, t.ex. aktieägare, leverantörer, kunder och långivare en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Den externa redovisningen ligger till grund för lagstadgade skatter och avgifter.
Företag är skyldiga att upprätta årsbokslut och i många fall även upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Bokföringslagen är en annan lag som företag är skyldiga att följa. Båda dessa lagar ingår i civillagstiftningen. Mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen är två lagar som ingår i skattelagstiftningen. Den externa redovisningen är inriktad på historiska händelser för en bestämd tidsperiod, vanligtvis räkenskapsår.

Extern redovisning för företagare

Som företagare är du enligt lag skyldig att följa bl.a. bokföringslagen, årsredovisningslagen samt de lagar och förordningar som följer av skattelagstiftningen, t.ex. mervärdesskattelag, inkomstskattelag m.m. Mindre företag anlitar ofta en extern bokföringsbyrå för att hjälpa till med bokföring och administration för att säkerställa att företaget lever upp till lagkrav som finns.
Större företag har ofta en egen ekonomiavdelning som hanterar den legala bokföringen och sköter alla delarna gällande bokföring och upprättande av årsredovisning på egen hand. För aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser m.fl. associationsformer, finns det lagkrav som reglerar när bolaget är skyldiga att ha en revisor som granskar företagets bokföring och förvaltning.
  • Extern redovisning finns för att tillgodose företagets intressenter, t.ex. aktieägare, leverantörer, kunder, långivare, staten inklusive myndigheter m.fl., med information om företagets ekonomiska ställning och situation
  • Extern redovisning ger en historisk tillbakablick i form av en årsredovisning för ett räkenskapsår
  • Mindre företag anlitar ofta en bokföringsbyrå för att sköta den externa redovisning, medan större företag sköter denna internt

Vad måste en årsredovisning innehålla för information?

En årsredovisning ger information om företagets ekonomiska prestation för ett räkenskapsår. Det sker även en jämförelse med föregående års utfall. Årsredovisningen skall alltid vara på svenska. En årsredovisning måste innehålla följande:

  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • tilläggsupplysningar (så kallade noter)

Utöver ovan nämnda punkter måste större bolag även ha med en kassaflödesanalys.

När behöver mitt aktiebolag inte ha en revisor enligt lag?

Om aktiebolaget inte är marknadsnoterat och uppfyller två av följande tre punkter under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren nedan kan bolaget välja att inte ha revisor:

  • fler än tre anställda
  • mer än 1.5 miljonen kr i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Vilka krav ställs på en revisor i ett aktiebolag?

För att få verka som revisor i ett aktiebolag krävs det ett godkännande från Revisorsinspektionen och att det är en: godkänd revisor, auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. En revisor måste därutöver vara minst 18 år, ej inneha näringsförbud eller vara i konkurs eller ha förvaltare eller rådgivningsförbud.

Vilken nytta har jag som företagare av att studera mina konkurrenters externa redovisning?

Genom att studera dina konkurrenters årsredovisningar kan du jämföra dem med ditt eget företag. Dels kan du ta fram nyckeltal för att se hur ditt företag presterar jämfört med konkurrenterna, dels kan du utläsa dina konkurrenters ekonomiska och finansiella ställning och resultat.

Vilka behov utöver extern redovisning har jag för att styra mitt företags verksamhet?

Den externa redovisning har sitt fokus på att beskriva historisk information, d.v.s. räkenskapsåret. Därutöver finns behov av att följa verksamheten noggrant på kortare tidshorisont, t.ex. månadsbokslut. En intern uppföljning och kontroll av olika verksamhetsnyckeltal, t.ex. producerade enheter per medarbetare, ger kompletterande information av vikt.