En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året och behöver till skillnad mot den ordinarie inte ske sex månader från räkenskapsårets slut. Kallelse sker genom att annonsera i rikstäckande tidningar eller på annat vis där en stor majoritet av aktieägarna har möjlighet att se den.

Extra bolagsstämma

  • De som får rösta måste vara införda i aktieboken
  • Kallelsen annonserar vanligtvis i rikstäckande press och finanstidningar
  • På extra bolagsstämmor behandlas specifika frågor som rör bolaget
  • En aktieägare har rätt att skicka ett ombud om detta anmäls
  • En kallelse om extra bolagsstämma kan ske om företagets revisor kräver det
  • En extra bolagsstämma kan hållas när ägare av minst 10 % av aktieinnehavet kallar
  • Ett bolags styrelse kan bestämma och skicka ut en kallelse om extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Det finns flera orsaker till att ett bolag beslutar sig för att kalla till en extra bolagsstämma. En vanlig anledning är att någon typ av företagshändelse ska ske, exempelvis nyemission eller en extra utdelning. För att ta beslut om en extra stämma finns det bara tre sätt att gå styrelsen, revisorn eller aktieägarna.

Ett bolags styrelse kan själv ta beslut om att skicka ut en kallelse. Även företagets revisor kan på eget initiativ kalla till möte. För att aktieägare ska få till en extra bolagsstämma krävs dock att det totala aktieinnehavet överstiger 10 %. Därefter tas beslut om datum och sedan annonseras det i rikstäckande dagspress och finanstidningar.

Vem får delta?

För att få delta på en extra bolagsstämma gäller samma regler som vid den ordinarie stämman. I kallelsen som skickas ut framgår det vilken dag som aktierna måste vara införda i aktieboken. Hur förfarandet till anmälan går till skiljer sig om aktierna är ägar- eller förvaltarregistrerade. Kontrollera därför med det finansiella institutet om deras rösträttsrutiner.

För dem som köper aktier inför en extra bolagsstämma observera att det är två dagars likvidschema på börsen. Det innebär att du måste köpa aktierna minst två bankdagar innan avstämningsdagen som bolaget annonserat i kallelsen. Har du som aktieägare inte möjlighet att närvara själv har du rätt att skicka ett ombud att rösta.