När det ska bedömas om ett aktiebolag är det samma som ett fåmansföretag, finns det två sätt att göra det på. På det ena sättet, enligt huvudregeln, räknas summan av ägarna i bolaget. På det andra sättet, enslig specialregeln, spelar det ingen roll hur många delägare det finns.

  • Ett fåmansföretag är ett företag med fyra eller färre delägare
  • Ett fåmansföretag kan också vara ett företag med många verksamheter oberoende av varandra
  • Om några av delägarna är närstående räknas de som en delägare
  • Utländska juridiska personer kan också räknas som fåmansföretag
  • Företag registrerade på börsen är ej fåmansföretag
  • Inkomstskattelagen reglerar och definierar vad ett fåmansföretag är
  • Skattemyndigheten handlägger frågan om fåmansföretag och beskattning av dem

FåmansföretagDefinitionen av fåmansföretag

Även juridiska personer som är utländska och jämförbara med svenska bolag kan räknas som fåmansföretag. Lagen säger att ett fåmansföretag är en ekonomisk förening eller ett aktiebolag med fyra eller färre delägare som äger motsvarande mer än hälften av rösterna för alla andelar i bolaget.

Det kan också vara ett bolag delat i verksamheter som inte är beroende av varandra. En fysisk person fattar beslut, äger andelar, har ett avtal som ger bestämmanderätt och kan råda över företagets resultat på ett självständigt sätt. Exempelvis kan det vara många frisörer i en byggnad som driver egen verksamhet.

Närstående räknas bort

När det bedöms hur stort antalet delägare är, måste de personer som är med i samma grupp av anhöriga betraktas som en person. Den som direkt alternativt indirekt äger aktier i bolaget räknas som delägare. En indirekt ägare är detsamma som den som innehar aktier i bolaget via ett annat aktiebolag.

Det bolag som har registrerade aktier i utländsk eller svensk börs är inte det samma som ett fåmansföretag. Privatbostadsföretag innefattas inte heller av bestämmelserna om fåmansföretag. Det är inkomstskattelagen som definierar begreppet fåmansföretag. Lagens avsikt är att arbetsinkomster inte ska behandlas som kapitalinkomster när de ska skattas. Mer information om detta finns på Skatteverket.