Inom kalkylering är fasta kostnader de kostnader som inte varierar beroende på en förändrad verksamhetsvolym. Antal sålda varor, antal tillverkade enheter eller hur många kursdeltagare som deltar är exempel på vad en förändrad verksamhetsvolym betyder. Lokalhyra och löner till långvarig personal är exempel på fasta kostnader.

  • Fasta kostnader förändras inte beroende på verksamhetsvolymen
  • Motsatsen är rörliga kostnader som ökar eller minskar i förhållande till företagets försäljning.
  • Helt fasta kostnader är lika stora även om företaget står stilla
  • Halvfasta kostnader ökar när produktionsvolymen ökar i verksamheten
  • Driftsbetingade kostnader uppstår enbart när verksamheten är i drift, men är inte volymberoende
  • Räntor på lån, lokalhyror och löner för tillsvidareanställda är exempel på fasta kostnader
  • Företagsekonomin delar in verksamhetens totala kostnadsmassa i fasta och rörliga kostnader
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Tre sorters fasta kostnader

Fasta kostnader

Det finns tre olika fasta kostnader. Helt fasta kostnader är lika stora även om verksamheten står stilla. Den här typen av kostnader kan även kallas stilleståndskostnader och påverkas inte av verksamhetens kapacitetsgränser. Driftsbetingade fasta kostnader uppstår när verksamheten är i drift men dem påverkas inte av volymökningar. Lokalens belysning är ett exempel.
Den kostnaden finns inte om verksamheten står helt stilla. Halvfasta kostnader ökar språngvis eller trappstegsvis vid volymökningar. Kostnader för olika maskiner kan omfattas i denna typ av kostnader. Halvfasta kostnader kan vara irreversibla eller reversibla. Är de irreversibla minskar inte kostnaderna om volymen minskar igen.

Skillnaden mot rörliga kostnader

Motsatsen till fasta kostnader är rörliga kostnader. När verksamhetsvolymen ändras förändras även vissa kostnader och då kallas de för rörliga kostnader. Elräkningar, kostnader för materialinköp, löner för tillfällig personal och övertidstillägg är exempel på den här typen av kostnader som kan uppstå i en verksamhet.

Även rörliga kostnader delas upp i olika underkategorier. Att känna till vilka kostnader man har i verksamheten är viktigt om man ska kunna budgetera på rätt sätt. Rörliga kostnader bör helst särredovisas så att företagets bruttovinst kan beräknas. Inom företagsekonomi delas företagets totala kostnadsmassa in i rörliga och fasta kostnader.