Ett fastställelseintyg är ett dokument där en styrelseledamot eller den verkställande direktören i ett aktiebolag intygar att resultat- och balansräkningen har diskuterats och fastställts under bolagets årsstämma. Fastställelseintyget ska utformas på lite olika sätt beroende på om aktiebolaget har krav på revision eller inte, vissa regler gäller dock för alla:

  • Intyget ska bifogas till den bestyrkta kopian av årsredovisningen
  • Intyget ska signeras av en styrelseledamot eller den verkställande direktören
  • Namnteckningarna i intyget måste vara i original
  • Intyget ska innehålla uppgifter om hur årsstämman har beslutat att behandla eventuell vinst eller förlust
  • Intyget kan även innefatta ett bestyrkande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  • Datumet för årsstämman ska tydligt framgå på intyget
  • Fastställelseintyget ska skrivas på kopian av årsredovisningen får inte vara på ett separat papper

Utformningen av intyget

För de aktiebolag som har krav på revision, det vill säga, bolag med mer än tre anställda med en omsättning på mer än tre miljoner kronor, ska i samband med sin årsredovisning lämna in en revisionsberättelse. För dessa bolag gäller att även bestyrka revisionsberättelsen utöver resultat- och balansräkningen.
Fasta kostnader
För mindre bolag som inte har krav på revision behöver faställelseintyget enbart bestyrka resultat- och balansredovisningen. För dessa bolag finns enkla Word-mallar att hämta på Bolagsverkets hemsida. På mallen finns också ytterligare information om hur dokumentet bör utformas för att vara juridiskt korrekt. Intyget skickas sedan till bolagsverket på årsredovisningen.

Undvik vanliga misstag

Ett av de vanligaste misstagen i årsredovisningar inskickade till Bolagsverket är att fastställelseintyget är felaktigt. Oftast handlar det om mindre fel i formuleringarna som enkelt kan och bör undvikas. Till exempel ska det inte stå: ”årsstämman har fastställt årsredovisningen” utan ”årsstämman fastställt den resultaträkning och balansräkning som finns i årsredovisningen”.

För bolag som även skickar in en kopia på revisionsberättelsen så ska detta dokument ha en separat signerad bestrykning på kopian. Det vill säga, det räcker inte med att enbart fastställa resultat- och balansräkningen utan även revisionsberättelsen måste signeras av antingen styrelseledamot eller verkställande direktör.