Vad menas med FIFO?

FIFO-metoden (first-in-first-out) är en datastruktur som företag använder sig av för att göra lagervärdering, vilket måste göras minst en gång om året och bokföras. FIFO värderar lagret och metoden bygger på att den först inköpta varan ska förbrukas eller säljas först. Med FIFO räknar man ut anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet – skillnaden anger lagervärdet.
FIFO är den vanligaste metoden för lagerinventering i Sverige medan man i exempelvis USA hellre använder sig av LIFO-metoden som går ut på sista varan in, säljes/förbrukas först. Med FIFO som bygger på ett vanligt kösystem, kan man rimligen anta att de varor som köptes in senast, också är de som finns i lagret vid årets slut.

Principen hos FIFO

Under en lagervärdering vid räkenskapsårets slut, beräknar man värdet genom att låta FIFO-systemet anta att de varor som köpts in först alltså sålts först. Anledningen till att man tar till metoden är att matchande varor som köpts in vid olika tidpunkter kan ha belagts med olika inköpspriser och därmed variera i kostnader för företaget.
Skulle ett företag ha svårt att tillämpa FIFO-metoden kan man göra en vägd genomsnittlig beräkning, vilket går ut på att man summerar ingående lager med årets inköpssumma. Detta belopp divideras sedan med antal inköp. Denna förenklade ”alternativprincip” kan användas istället för FIFO, men då gäller det att resultatet antas hamna så nära FIFO:s utfall som möjligt.
  • FIFO betyder first-in-first-out och bygger på en metod som värderar lagret hos ett företag genom att ta de första varorna som köpts in och anta att de går först till försäljning
  • Motsatsen till FIFO är LIFO (last-in-first-out), som istället baseras på principen att sista inköpta varan går först till försäljning
  • FIFO kan jämföras med ett vanligt kösystem

Vad är fördelen med FIFO?

Den stora fördelen med FIFO är att systemet förutsätter att de äldre varorna på lagret säljs först, vilket innebär att gamla inköpta varor inte glöms bort eller utgår genom bäst före-datum och att man får en bra rotation på hela sitt lager genom att ställa ut dessa äldre produkter i varuställen.

Varför används inte LIFO i Sverige?

Den alternativa metoden LIFO är egentligen inte tillåten i vare sig Sverige eller Europa, eftersom den kommer att ge en lägre lagervärdering i slutändan – speciellt i inflationstider, vilket leder till skattemässiga fördelar för företaget. I USA tillämpar dock många stormarknader denna metod, såsom Walmart exempelvis.

När används FIFO-värden?

FIFO:s resultat används i samband med bokföring, redovisning samt vid försäljningsrapporter m.m. En lagervärdering ska alltid göras vid räkenskapsårets slut för att sedan redovisas i resultaträkningen. Man ställer således kostnader och intäkter mot varandra. De varor som inte förbrukats är en tillgång, medan man i övrigt vill få reda på de sålda varornas kostnader.

Hur är inkuransavdrag väsentligt vid FIFO:s lagervärdering?

När man gör en lagervärdering med FIFO och får fram anskaffningsvärdet, kan detta senare värde reduceras med minst 3 %, eftersom det ofta finns gamla varor som inte längre kan säljas, som utgått, är trasiga m.m. (svinn). Anskaffningsvärdet får reduceras om det uppgår till lägre än nettoförsäljningsvärdet. Reduceringen kallas inkuransavdrag.

Måste lager värderas med lägsta värde-principen oavsett metod?

Ja, lagervärdering använder sig alltid av lägsta värde-principen LVP. Det betyder att man ska grunda sig på det värde som är lägst, oavsett om det handlar om anskaffningsvärdet eller faktiska värdet (nettoförsäljningsvärde). Är anskaffningsvärdet lägre, beräknar man värdet på 97 procentsregeln, varpå resterande 3% utgör inkuransavdrag.