Vad menas med Finansieringsanalys?

En finansieringsanalys är ett av underlagen som ska finnas i din årsredovisning och visar in- och utflöden i ditt företag. Finansieringsanalyser är viktiga att hålla koll på för dig som driver ett företag med fler än 50 anställda, som är börsnoterat eller har en nettoomsättning som är större än 80 miljoner kronor per år.
Finansieringsanalyser kallas ibland också för kassaflödesanalyser. På engelska kallas de för cash flow statements. Syftet med dem är att redovisa för Bolagsverket hur din affärsverksamhet finansierats under föregående räkenskapsår. En finansieringsanalys visar företagets samlade utbetalningar och inbetalningar under perioden och är obligatoriska att genomföra för stora och medelstora företag som är registrerade i Sverige.

När är finansieringsanalyser relevanta för dig?

En finansieringsanalys ska lämnas in årligen tillsammans med årsredovisningen och består av tre delar; (1) Kassaflöde för den löpande verksamheten vilket inkluderar bl.a. försäljning, kundfodringar, varulager samt skulder och avskrivningar; (2) Kassaflöde från investeringsverksamhet vilket inkluderar förvärv och avyttringar, samt; (3) Kassaflöde från finansieringsverksamhet inkluderat utdelningar, lån, amorteringar och eventuella nyemmissioner.
Finansieringsanalysen ska på ett överskådligt sätt visa exakt hur penningflöden till och från företaget sett ut under den aktuella mätperioden. Den ska tydligt redovisa hur företaget använt sina finansiella tillgångar och inkludera allt från löner till varuinköp. Till skillnad från bokslutet så ger finansieringsanalysen en mer närgående bild av hur företagets verksamhet finansierats.

När måste jag genomföra en finansieringsanalys?

Om ditt företag uppfyller minst två av följande tre villkor finns ett lagkrav om att genomföra en finansieringsanalys:

  • Antalet anställda i ditt företag överstiger ett genomsnitt på 50 personer.
  • Ditt företag har redovisat en balansomslutning som överstiger 40 miljoner SEK.
  • Ditt företag har en nettoomsättning som överstiger 80 miljoner SEK.

Kan jag göra en egen finansieringsanalys?

Det är inte obligatoriskt för mindre företag att genomföra en finansieringsanalys. Det kan dock vara ett bra analysverktyg även för exempelvis den enskilda firman. Det går att genomföra en finansieringsanalys på många olika sätt. Dels i de flesta bokföringsprogrammen eller manuellt med kalkylark i exempelvis excel (det finns mallar).

Hur kan jag genomföra en enkel finansieringsanalys?

Den enklaste formen av finansieringsanalys är att du regelbundet håller koll på intäkter och utgifter på dina företagskonton. Du kan använda samma enkla data över längre tid, exempelvis 12 månader, för att få en långsiktig bild av företagets utveckling och ställa prognoser inför kommande år.

Vad används informationen i en finansieringsanalys till?

Resultaten av en väl genomförd finansieringsanalys kan användas på många olika sätt. Företagare använder dem för att få en klar bild sitt företags intäkter och utgifter och ställa framtidsprognoser. Investerare och småsparare använder i sin tur samma information för att fatta beslut om var de vill placera sina pengar.

Hur vet jag i vilken kategori en ekonomisk transaktion hamnar?

Det är i de allra flesta fall lätt att sluta sig till i vilken kategori en ekonomisk överföring hör hemma. Tveksamheter kan uppstå. Exempelvis återbetalningar av lån med ränteavgift där lånet skulle kunna kategoriseras till finansieringsverksamheten och räntan till löpande verksamhet.