FondemissionEn fondemission är när alla befintliga medel i ett bolag förs över till aktiekapitalet. Fondemissionen är en ren bokföringstransaktion och skiljer sig således från en nyemission. Aktieägarnas proportionella innehav påverkas inte om nya aktier ges ut vid processen. Den här typen av emission omvandlar fritt kapital till bundet eget kapital. Det finns flera olika anledningar till att genomföra fondemissioner. En vanlig anledning till en fondemission är att det växande bolaget behöver förbättra sin ekonomiska stabilitet. En annan kan vara att sänka kursen på bolagets aktier så att de blir mer åtråvärda för investerare. I de fall där emissionen leder till att nya aktier ges ut, får bolagets ägare automatiskt fler aktier samtidigt som värdet på varje individuell aktie sjunker. Man kan även välja att inte ge ut nya aktier vid emissionen och i sådana fall får de befintliga aktierna en högre andel av aktiekapitalet,

Hur genomförs en fondemission?

Vad krävs för att genomföra en fondemission? Först och främst måste bolagsstämman komma överens om att en sådan ska ske. Ett beslut av det här slaget kräver att mer än hälften av ledamöterna röstar ja, en så kallad enkel majoritet. I de fall då bolagsordningen behöver ändras krävs två tredjedelars majoritet, det vill säga en kvalificerad majoritet. Fondemissionen kan ske genom överföring av aktiekapital från bundna fonder, bolagets fria egna kapital eller kapital som tillkommer genom uppskrivet värde på en anläggningstillgång.

Det är företagets styrelse som skriver ett förslag till fondemission, sedan röstar bolagsstämman. Om beslutet går igenom så ska emissionen anmälas till Bolagsverket. En fondemission kan utföras på två olika sätt: Antingen så väljer man att ge ut nya aktier i bolaget eller så ger man inte ut några sådana. I det sistnämnda fallet så ökar aktiernas så kallade kvotvärde. Den som äger aktier i ett bolag som ska genomföra en fondemission behöver inte göra något särskilt. Alla aktieägare deltar per automatik i emissionen. Det är aktieägarens bank som sköter transaktionen.

Bra att veta om fondemissioner

Fondemissioner utannonseras på företagets hemsida eller i ett pressmeddelande där villkoren för emissionen anges genom att det nya antalet aktier anges följt av ett kolon och sedan en siffra som anger antalet gamla aktier. Om det står 1:3 i pressmeddelandet, på hemsidan eller i bokföringen, innebär detta att samtliga aktieägare får en ny aktie för tre gamla. Med andra ord får man en teckningsrätt för varje gammal aktie, samtidigt som det krävs tre teckningsrätter för den som vill teckna en ny aktie.

Ett exempel kan vara att en aktieägare har ett innehav med 100 aktier i ett företag om aktiekursen uppgår till 100 kronor, är innehavet värt 10 000 kr. Om bolaget gör en fondemission 1:4 har ägaren plötsligt 125 aktier, dessa är dock fortfarande värda 10 000 kr eftersom aktiekursen sjunkit i och med att man givit ut nya aktier. Den som är aktieägare i ett bolag som genomför en fondemission får ett så kallat fondaktiebevis. Dessa brukar gå att sälja.