Som enskild näringsidkare kan inkomster många gånger vara väldigt ojämnt fördelat över åren. För att jämna ut inkomsterna kan man välja att fondera pengar i antingen en avsättning till en periodiseringsfond eller till en expansionsfond. Den som har enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag som fysisk person kan välja att sätta av pengar i en expansionsfond. Det innebär att du får göra avdrag i din inkomstdeklaration med det fonderade beloppet, men fonden får inte vara större än verksamhetens kapital. Beloppet som avsatts i en expansionsfond beskattas med 22 procent, och när du sedan tar ut pengar och återför dem till företaget tas minskningen upp som en beskattningsbar inkomst i din deklaration. Du får dock tillgodoräkna dig de 22 procent som du redan betalat in i skatt sedan tidigare.

Fördelar- och nackdelar

Det finns flera fördelar med att sätta av pengar till en expansionsfond. En fördel är att det ger möjlighet att jämna ut ditt resultat, och få ett jämnare kassaflöde. Det kan också vara ett bättre alternativ än periodiseringsfond om du planerar att göra en större investering i framtiden, eftersom du inte är bunden till att ta ut pengarna vid en viss tidpunkt på samma sätt som vid en periodiseringsfond. Om du ett år får en förlust i firman kan du använda expansionsfonden för att kvitta tidigare vinster mot den uppkomna förlusten.
Fondera
Ett annat sätt att jämna ut resultatet i företaget är periodiseringsfond. Du kan sätta av pengar när företaget går bra, och på så sätt minska skatten, och sedan ta ut pengarna när företaget går mindre bra. Det finns dock fällor att se upp med. Som enskild näringsidkare eller bolagsman i ett handelsbolag räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst när du för tillbaka dem in i företaget. Pengarna i en periodiseringsfond måste sättas tillbaka in i företaget och skattas för inom sex år, men kan även sättas tillbaka tidigare.

Beskattning och återföring av fonderade medel

Den som har enskild firma eller är bolagsman i ett handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av sin inkomst till en periodiseringsfond. Avdraget görs i inkomstdeklarationen, inte i bokföringen. Aktiebolag och andra juridiska personer får dra av högst 25 procent, och för juridiska personer som har satt av pengar till en periodiseringsfond beskattas avsättningarna med en schablonintäkt. Den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först, och om en näringsverksamhet avslutas ska alla periodiseringsfonder direkt återföras för beskattning. Inom sex år kan man själv bestämma när man vill återföra fonderade medel in i företaget.

Vid en avsättning till en expansionsfond beskattas beloppet som avsätts med 22 procent. Den inbetalade skatten dras sedan av från inkomsten när pengarna återförs. Detta gäller även om man återför beloppet för att täcka en förlust i företaget. För enskilda näringsidkare och bolagsmän i handelsbolag kan det bli mindre förmånligt skattemässigt om företaget istället går med större vinst än man räknat med, eftersom beloppet måste återföras inom sex år, och det återförda beloppet läggs på vinsten i företaget för det året.