Förbrukningsinventarier är det sammanfattande ordet för inventarier som används till förbrukning. Hit räknas inventarier som har en livslängd kortare än 3 år men vanligtvis längre än 1 år och även har ett relativt lågt värde. Det innebär att anskaffningsvärdet, exklusive moms, ska uppgå till maximalt ett halvt prisbasbelopp. För år 2018 innebär detta högst 22 750 kronor.

Till förbrukningsinventarier räknas artiklar som till exempel datortillbehör såsom tangentbord, städartiklar som t ex dammsugare och fasta inventarier som t ex bokhyllor. Man skiljer dock på inventarier och förbrukningsinventarier och detta har betydelse när du bokför i din balansräkning. Det finns även ett tredje begrepp att ta hänsyn till och detta är förbrukningsmaterial.

Förbrukningsinventarier har som sagt ett obetydligt värde och en livslängd på mindre än 3 år och dessa kostnadsförs årligen i resultaträkningen – inte i balansräkningen. Inventarier är fasta tillgångar som används i verksamheten med en längre livslängd, alltså längre än 3 år och med ett högre värde.

Skillnaden mellan förbrukningsinventarier och inventarier

Förbrukningsinventarier är som tidigare nämnts artiklar med en kortare livslängd än 3 år och med ett relativt lågt värde. De kostnadsförs i resultaträkningen, inte i balansräkningen, direkt vid inköp.

Inventarier är däremot inköpta artiklar som förväntas användas under en längre tid. Inventarier är artiklar med en ekonomisk livslängd på mer än 3 år och som har ett högre anskaffningsvärde. De ska registreras i ett anläggningsregister, där deras anskaffningsvärde ska registreras tillsammans med ackumulerade av-, ned- och uppskrivningar.

Utgifter för inventarier redovisas som tillgångar i företagets balansräkning, och avskrivningar görs under den planerade nyttjandeperioden, alltså under inventariens beräknade livslängd. Värdet på inventarien startar där värdet på förbrukningsinventarien slutar: högre än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms. Om det rör sig om inventarier som var och en kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp, men som hör ihop och sammantaget kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, ska de betraktas som en enhet. Detta gäller exempelvis stolar och skrivbord.

Till begreppet inventarier hör artiklar som behövs i verksamheten, till exempel bilar, verktyg och inredning. Dessa artiklar har en längre ekonomisk livslängd än 3 år. Blandar man ihop dessa begrepp och bokför en förbrukningsinventarie som en inventarie påverkar detta årets resultat negativt (bortsett från det första årets avskrivning).

Skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsvaror

Förbrukningsvaror är också artiklar som används i den dagliga verksamheten och nödvändiga för verksamhetens drift. De har dock en mycket kortare ekonomisk livslängd än förbrukningsinventarier – man brukar räkna mindre än än ett år. Förbrukningsvaror har också nästan alltid ett lågt anskaffningsvärde.

Förbrukningsvaror är till exempel pennor, toalettpapper och emballage. Det kan också vara limmet du använder i produktionen när du tillverkar varor du sedan säljer. Dessa artiklar bokförs direkt som kostnader i den årliga resultaträkningen och skrivs inte av periodvis i balansräkningen.

Investerar du till exempel i ett antal datorer till din verksamhet kan man enkelt säga att själva datorn är en inventarie, tangentbordet är en förbrukningsinventarie och batteriet i musen är en förbrukningsvara. Samtliga dessa kan då dras av som korttidsinventarier. Kostnaden bokförs i kontogrupp 54, hela beloppet läggs i resultaträkningen, och resultatet minskar med denna summa. Om datorn däremot kostar mer än ett halvt prisbasbelopp betraktas den som inventarie, och ska bokföras som detta i balansräkningen. Varje år ska avskrivningar göras på datorn, och dessa avskrivningar påverkar resultatet.

Frågor och svar om förbrukningsinventarier

Vad räknas som förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier som har en förväntad livslängd på maximalt tre år, och ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp.

Vad är skillnaden mellan inventarier och förbrukningsinventarier?

Inventarier är större inköp, som används i verksamheten och inte köps in för att säljas vidare. Dessa har en förväntad livslängd på mer än tre år, och ett anskaffningsvärde högre än ett halvt prisbasbelopp. Även saker med lägre värde, som köps in för att bilda en enhet med ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp, räknas som inventarier i balansräkningen.

Vad är skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsvaror?

Förbrukningsvaror är inköp med en förväntad ekonomisk livslängd på maximalt ett år. Hit räknas exempelvis glödlampor.

Hur bokför jag förbrukningsinventarier?

För att bokföra inventarier av mindre värde används kontogrupperna 12 (maskiner och inventarier), 14 (lager, produkter i arbete och pågående arbeten) och 54 (förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial).

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier - Sammanfattning

  • Artiklar som har en ekonomisk livslängd på mindre än 3 år
  • Artiklar som har ett obetydligt värde (ett halvt prisbasbelopp exklusive moms)
  • Artiklar som bokförs som kostnad direkt vid inköp
  • Artiklar som är nödvändiga för företagets verksamhet
  • Artiklar som inte behöver finnas med som en del av anläggningsregistret
  • Kom ihåg skillnaden mellan inventarier, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
  • Exempel på förbrukningsinventarier är tangentbord, bokhyllor och dammsugare