Force majeure är en vanlig klausul i avtal. Begreppet är en juridisk term, som på franska betyder ungefär större eller högre makt. Det skrivs om den i avtalslagen. Där benämns det också som ursäktligt avtalsbrott. I lagen uppges att avtalsbrott, eller force majeure, ursäktas om något ligger utanför någon av parternas kontroll – när en part inte kan påverka eller förutse en situation. Det betyder att parten inte förväntas ha kunnat tänka på, eller räkna med detta när ett avtal upprättades. Det betyder också att parterna då inte haft någon chans att kunna undvika eller göra något åt följderna. I köpekontrakt är det vanligt att det finns en inskriven klausul, som hänvisar till detta begrepp. Om det inträffar förhållanden enligt den här klausulen, blir en av parterna ansvarsbefriade för skador, förseningar eller annat.

Exempel på force majeure?

Det finns många olika exempel på vad force majeuer kan innebära. Det ska innefatta sådant som inte går att förutsäga, och som inte går att bemästra. Bara för att ta några exempel, kan det handla om katastrofer i naturen: vulkanutbrott, översvämning, jordbävning, orkaner, blixtnedslag, tät dimma. Men också arbetsrättsliga tvister, som till exempel strejker. Det kan också, efter att avtal skrivits, handla om nya lagar som träder i kraft, som förbjuder just den typen av avtal. Ytterligare exempel på detta är upplopp, brand och explosioner.
Force majeure
I klausulen kan det också skrivas in tillägg, som då också innebär force majeure. Till exempel gäller i regel att om en underleverantör ska transportera något och det blir inställt, gäller inte force majeur. Där räknas det bara in om transporten blir inställd enligt avtalslagen och att det blir ett hinder för försäljaren enligt samma lag. Är det däremot inskrivet i klausulen från början, gäller tillämpning av force majeure. Det finns andra saker som inte kan ingå i begreppet, som till exempel om en part gör sig skyldig till vårdslös körning eller krockar.

Mer om force majeure

Force majeure kan gälla under en tillfällig period, och när hindret inte finns längre, räknas det med att avtalet kan fullföljas, om än med försening. Force majeure kan också innebära att avtalet inte kan fullföljas alls, och då finns ingen skyldighet till det. Parten som inte kan göra det som utlovats måste dock på något sätt meddela motparten om vad hindret är och vad det är som gör att avtalet inte kan fullföljas. Denna information måste ges inom skälig tid.

Det kan tyckas att det är lätt att förstå begreppet force majeure eller ursäktligt avtalsbrott. Men det görs hela tiden olika tolkningar av det. Om en part hänvisar till force majeure och den andra parten inte håller med om det, kan det anmälas till allmänna reklamationsnämnden som kan göra en granskning och bedömning av ärendet. Det är dock inte så vanligt förekommande. Eftersom detta begrepp är lagstadgat kan det, om tvisten inte kan lösas på annat sätt, också drivas i domstol på olika nivåer.