FordranNär någon lämnar ut pengar, vara eller annat utan att få betalt omedelbart, har långivaren en fordran. Vanliga orsaker att fordringar uppstår är att en person, företag eller bank lånar ut pengar. Det kan även gälla en faktura för levererade varor eller tjänster. Blir man krävd att betala in skatt så har Skatteverket en fordran.

Den som är skyldig pengar eller annat har en fordran på sig. Oftast är en fordran förbundet med krav att den skall betalas eller utföras inom viss tid. En fordran preskriberas vanligen, det vill säga upphöra att gälla efter 10 år från datum då den utfärdades.

En fordringsägare som inte får betalt inom angiven tid bör i första hand påminna den skyldige. Ett företag som inte får betalt för en faktura vänder sig vanligtvis till en inkassobyrå. Nästa steg är att begära betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om kravet ändå bestrids kan fordran hamna i tvistemål i domstol.

  • Fordran är ett krav på en motprestation
  • Fordringsägare är den som har rätt till pengar, varor eller tjänster.
  • Preskriptionstid är den period inom vilken en fordran lagligen kan inkrävas.
  • Fordringsägare är borgenären och den som skall utföra en motprestation är gäldenär.
  • Kronofogden är den första myndighet som hanterar upplupna fordringar i form av betalningsföreläggande.
  • Att betala hyra för bostad utgör en fordran för hyresvärden.
  • Att köpa något på kredit innebär att säljaren har en fordran.

Borgenär respektive gäldenär

Rätten till en fordran som en privat- eller juridisk person har är ett krav på prestation gentemot den andra parten. Vanligen handlar det om pengar eller tjänster. Den krävande är borgenär och den skyldige gäldenär. Orden kommer från burgen som betyder rik eller välbeställd och gäld som är ett gammalt ord för skuld.

Andra ord för borgenär är fordringsägare eller kreditor. Gäldenär kan även kallas debitor eller låntagare om det handlar om pengar. Men det kan även gälla en fordran om att en tjänst skall utföras. Den som betalar något i förskott har en fordran på den som erhållit betalningen.

Den som har en fordran på sig måste utföra en motprestation. Om det inte är frågan om penningar så är det förmodligen en naturaprestation. Exempel: En skräddare har fått betalt för att sy upp en byxa eller en bonde har mottagit ersättning för att ploga snö hos grannen under vintern.

Underbyggda slag av fordran

Ett anspråk av fordran bygger som regel på ett underliggande dokument men även muntlig överenskommelse förekommer. Att få sin rätt vid tvist kan dock bli svårt om det inte finns en rättsligt bindande handling som styrker fordran. Juridiskt kallas det fordringsrätt eller anspråk på förpliktigande.

Förekommande dokument, handling eller annat som föranleder fordran är exempelvis avtal, faktura, lånehandling, en domstols beslut, myndighets föreskrift, sedvanerätt eller en bot för trafikförseelse. Även prestation mot tredje part kan innebära en fordran. A betalar B för att denne skall leverera varor till C, exempelvis.

En fordran kan överlåtas av borgenär till annan part helt lagligt men en gäldenär kan inte överlåta en skuld utan borgenärens tillstånd. Sammantaget kan en fordran ha många olika innebörder. Oftast uppstår inga problem om en skuld betalas eller en vara levereras som den skall.