Föreläggande
När du får ett meddelande av en myndighet om att du ska inkomma med sen specifik uppgift av något slag, kallas det för att du fått ett så kallat föreläggande om detta. Att du ska lämna in din deklaration är ett sådan exempel på ett föreläggande.

Ett föreläggande måste inte komma från en myndighet, utan det kan också komma från en domstol. Då handlar det om att domstolen har beslutat om att någon ska göra något, eller låta bli att göra något. Ofta är föreläggandet förenat med vite, en sorts böter.

Du som har en fordran mot en annan person, alltså en betalning som denna andra person ska genomföra, kan ansöka om att ett föreläggande ska utfärdas av Kronofogden. Det kallas för betalningsföreläggande. På detta sätt blir det fastslaget att personen har en skuld mot dig.

  • Ett begäran om att inkomma med en uppgift
  • Kan vara en begäran om att skicka in deklaration
  • Utfärdas oftast av en myndighet, exempelvis Skatteverket
  • Kan även vara ett föreläggande om att göra en viss sak
  • Kan också vara ett föreläggande om att sluta göra en viss sak
  • Betalningsföreläggande om betalning av skuld kan utfärdas från Kronofogden
  • Ska alltid anges vem som ska göra vad och inom vilken tid

Information som finns i föreläggandet

Ett föreläggande ska vara personligt, det innebär att det tydligt ska anges i föreläggandet vem det riktar sig till och vad personen enligt föreläggandet måste göra. Också vad föreläggandet grundas i, vanligen en lag eller ett beslut av en myndighet eller en domstol, ska stå med.

Dessutom måste personen som fått ett föreläggande veta hur lång tid den har på sig att göra det som föreläggandet påkallar att den ska göra. Därför måste tidsfristen för föreläggandet finnas utgiven. Den är anpassad efter det särskilda fallet, och efter vilken sorts förläggande det rör sig om.

Föreläggandet ska alltså förstås som ett åläggande, eller ett påkallande, åt en person att göra något. Exempelvis inkomma med en handling till en särskild myndighet. För detta har personen en särskild tidsram, en tidsfrist, på sig. Vem som ska göra vad och inom vilken tid, ska anges i föreläggandet.

Andra sorters förelägganden

Som nämnt kan en myndighet förelägga en privatperson att inkomma med ett dokument, exempelvis sin deklaration. Också kan en domstol förelägga någon att agera på ett visst sätt, eller upphöra att agera på ett visst sätt. Detta är två sorters förelägganden, med det finns andra.

Trafikverket kan också utfärda förelägganden, exempelvis för att upprätthålla säkerheten kring vissa farleder eller järnvägar. Då kan vissa aktörer vara tvungna att inkomma med en redovisning för olika saker i sin verksamhet. Det rör sig alltså om dokument som begärs ut av Trafikverket, från ett företag.

Sammanfattningsvis rör det sig oftast om en handling, exempelvis ett redovisningsdokument, som ska inkomma från någon till någon – exempelvis till en myndighet eller en domstol. Den myndighet eller domstol som vill ha dokumentet utfärdar då ett föreläggande om att personen ska inkomma med handlingen. Det är vad termen föreläggande oftast betyder.