En företagsinteckning är en pant eller en säkerhet som ett företag kan lämna som säkerhet för att få tillgång till en kredit hos en bank eller ett låneinstitut. En företagsinteckning behöver inte vara en fast egendom utan kan bestå av ett varulager som får användas under tiden.

FöretagsinteckningEn företagare kan även använda patent , maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. Företagaren kan fortsätta att fritt disponera och använda sin rörelseegendom. Såväl juridiska som fysiska personer kan ansöka om en företagsinteckning. För att få ta ut en företagsinteckning får företaget betala stämpelskatt om 1% av det belopp som skall intecknas.

När företagsinteckningen inte behövs längre ansöker företagaren om att den skall dödas. Det krävs att kreditgivaren eller innehavaren av inteckningsbrevet godkänner att företagsinteckningen dödas. Om du önskar att kontrollera vilka företagsinteckningar ett visst företag har, kan du beställa ett gravationsbevis från företagsinteckningsregistret. Företagsinteckningar skall redovisas i årsredovisningen under ställda panter.

  • Företagsinteckning är en pant eller säkerhet som ett företag kan lämna.
  • Företagsinteckningen kan bestå av ett varulager, patent eller maskiner.
  • En av fördelarna med företagsinteckning är att företaget fritt disponerar det intecknade.
  • Såväl fysiska som juridiska personer kan ansöka om företagsinteckning.
  • Företaget får betala 1% av det intecknade beloppet i stämpelskatt.
  • När företagsinteckningen inte behövs längre, kan man ansöka om att döda den.
  • Med ett gravationsbevis kan du se vilka inteckningar ett viss företag har.
Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

 

Företagshypotek en modernare form av inteckning.

Fördelen med ett företagshypotek gentemot en företagsinteckning är att all lös egendom som inte är intecknad eller undantagen omfattas av företagshypoteket. Det möjliggör för borgenären att få betalt för sin fordran även vid utmätning eller konkurs till det värde som hypoteket intecknades för. Hypoteket kringår en del praktiska problem som föreligger med en inteckning.

Med en vanlig företagsinteckning eller panträtt så uppstår lätt problem med vad som ingår i företagsinteckningen. Om det är ett varulager som är intecknat, så omsätts det ju ett antal gånger per år och ersätts med nya produkter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är intecknat.

Om panten eller företagsinteckningen innefattar kontorsmaterial och inredning så vill ju företaget använda den, samtidigt som de utgör en pant för en fordran. Ytterligare ett problem är ju att panträtten bör bör avgränsas till vissa bestämda föremål som dessutom bör vara urskiljbara från övriga föremål, genom märkning.

Sänk företagets räntekostnad med säkerhet

Ett företagshypotek eller en företagsinteckning ger företaget möjlighet att på ett enkelt sätt låna pengar till sin verksamhet. Genom att ställa företagets tillgångar såsom varulager, kundfordringar och inventarier som pant till långivaren genom en inteckning. Tack vare den goda säkerheten för långivaren kan du som företagare förhandla om en lägre ränta.

Banken eller långivaren har genom företagshypoteket en garanti på att få tillbaka pengarna om företaget skulle hamna på obestånd och inte ha förmågan att betala tillbaka lånet eller krediten. Detta innebär ett utmärkt förhandlingsläge för företaget att få till en bra finansiering till en låg räntekostnad.

Ändringarna som skett i förmånsrättslagen ger banken eller kreditgivaren företrädesrätt vid en konkurs eller utmätning. Detta bidrar till en förbättrad situation för kreditgivarna än tidigare och bidrar till att företagshypotek gynnar både gäldenär som borgenär och borde kunna leda till förmånligare lånevillkor och lägre räntekostnader för företagen.