Företagsrekonstruktion

Ett företag som inte kan lösa sina ekonomiska problem kan välja mellan att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion. Om företaget har problem med sin ekonomi, men kan se möjligheter att klara sig på längre sikt, kan det senare vara ett bra alternativ. Om det är aktuellt kan ett företag eller borgenären göra en ansökan om en företagskonstruktion i domstol. Det är början till en omfattande process där det behövs utredningar och inblandning av en utomstående part. Det är till exempel bestämt enligt lag att en person som inte har med företaget att göra ansvarar för många olika saker som tidigare legat på företaget. Företaget får acceptera att vissa rättigheter som det haft tidigare inte längre gäller. I slutänden kan det ändå innebära ett positivt resultat och i den bästa av världar att företaget kan fortsätta med sin verksamhet inom näringslivet.

Vad startar en företagsrekontruktion?

Om ett företag har ekonomiska problem, till exempel är föremål för utmätning och dylikt, kan företaget eller borgenären ansöka om en rekonstruktion i domstol, tingsrätten. I de fall som domstolen säger ja till en rekonstruktion blir en rekonstruktör utsedd. När en företagsrekonstruktion pågår kan det innebära ett så kallat offentligt ackord. Det betyder att en eller flera fordringsägare måste avstå från en del av sina krav. Under tiden som en företagsrekonstruktion pågår får kronofogden inte fatta några beslut om utmätning.

Den som vill genomgå en företagsrekonstruktion måste få ett beslut av en domstol vilket den som har svårigheter att betala måste ansöka om. Om det fattas ett beslut om rekonstruktion får företaget ett särskilt tillstånd till möjlighet att rekonstruera, göra om, sin verksamhet. Det blir ett sätt att inte behöva gå igenom vare sig konkurs eller utmätning. Det kan antingen vara en gäldenär eller en borgenär som lämnar in en ansökan till aktuell tingsrätt, där den aktuella gäldenären behöver svara på ansökan om rekonstruktion.

Fortsättningen på processen

Tingsrätten ska ta upp alla frister om betalning som gäldenären kan anses vara skuld till. Innehållet i ansökningen kan skilja sig åt, beroende på om ansökan görs av gäldenären eller borgenären. Ifall det är gäldenären som ansöker om rekonstruktion ska de ge kort information om den skuldsattes ekonomi och förklara varför företaget har svårigheter att betala. En borgenär ska redogöra för vilka synpunkter en gäldenären har på att verksamheten ska klara sig framöver samt även ge förslag på vem som ska utses till rekonstruktör. Det måste också uppges varför just den personen är lämplig för uppdraget.

Om en borgenär lämnar in en ansökan ska den innehålla information om fordringarna som borgenären har på gäldenären, en redogörelse för svårigheterna som gäldenären har att betala, och förslag om en rekonstruktör som är lämplig. Efter att tingsrätten har fått in en ansökan ska beslut meddelas inom lagstadgad tid. Om tingsrätten bedömer att företaget inte kan betala sina skulder kan de besluta om företagsrekonstruktion. Då ska tingsrätten också utse en rekonstruktör. Rekonstruktören ska ha en lämplig erfarenhet för uppdraget och ha borgenärens förtroende. Rekonstruktören har i uppgift att utreda gäldenärens ekonomi och upprätta en plan för rekonstruktionen.