Företrädaransvar avser det ansvar en enskild person kan komma att omfattas av på grund av sin ställning som företrädare av ett aktiebolag. Normalt sett kan styrelseledamöter i aktiebolag inte bli personligen ansvariga för bolagets skulder. Det finns dock undantag från denna huvudregel när det gäller vissa skatteskulder.

  • Normalt sett ansvarar ett aktiebolag självständigt för sina skulder, i egenskap av juridisk person
  • Det betyder att som huvudregel kan bolagets företrädare aldrig krävas på skulder som bolaget skapat
  • Det vanligaste undantaget är att småföretagare går i borgen för lån till sina nystartade aktiebolag
  • Att ett aktiebolag ansamlar en skatteskuld som inte kan betalas är ett annat undantag
  • Företrädaransvaret innebär att bolagets styrelseledamöter hålls personligen ansvariga för obetalda skatter
  • Detta sker först om styrelsen inte vidtagit vissa åtgärder när betalningsproblemen uppstår
  • Företrädaransvaret är kritiserat för utgöra en orimlig börda på enskilda företagare

Styrelsen ansvarar för inbetalningen av skatter

En av de skyldigheter en styrelseledamot för ett aktiebolag måste uppfylla, är att varje månad tillse att bolagets skatter har inbetalats. Om så inte sker uppstår en skatteskuld. Dessa har en särskild ställning enligt svensk lagstiftning och är således inte att likställa med skulder till kreditinstitut och liknande.
FöreträdaransvarOm en bolagsstyrelse ser att bolaget inte kommer att kunna betala in sina skatter på förfallodagen, måste de innan denna inträder vidta ganska drastiska åtgärder. Om de inte kan säkra tillräcklig likviditet måste de i princip börja avveckla bolaget. Det är när detta inte sker som företrädaransvaret inträder.

Företrädaransvaret kan få drastiska konsekvenser för ledamöter

En ledamot som inte uppfyller sina skyldigheter enligt ovan anses ha agerat så vårdslöst eller illojalt att denne kan hållas personligen ansvarig för de obetalda skatterna. Varje år sker cirka 350 domstolsprövningar av ett sådant företrädaransvar, vilket gör förfarandet ganska ovanligt med tanke på antalet aktiva aktiebolag i landet.

Företrädaransvaret kan alltså medföra att enskilda personer får stora skatteskulder som resultat av att en juridisk person de företräder har felat. Förfarandet är kritiserat som orimligt betungande av dessa enskilda personer, samt för att utgöra ett slags straffansvar som aktiebolagsformen egentligen inte är tänkt att kunna medföra.