I ett aktiebolag kan det i bolagsordningen tas in frivilliga paragrafer av olika slag. De påverkar aktiekapitalet eller aktierna på ett eller annat sätt. Ett förköpsförbehåll kan vara en av dessa frivilliga punkter. Det innebär att någon specificerad person får möjlighet att köpa aktier före andra köpare.

  • Ett aktiebolag kan lägga in frivilliga paragrafer i bolagsordningen
  • Dessa frivilliga paragrafer kallas som samlingsnamn förbehåll
  • Ett förköpsförbehåll betyder att någon har rätt att köpa aktier före andra
  • Vid överlåtelse av aktie erbjuds tidigare aktieägare eller annan att köpa aktien innan andra
  • I Aktiebolagslagen står regler och bestämmelser om förköpsförbehåll
  • Förköpsförbehåll är vanligt förekommande i internationella sammanhang
  • Förköpsförbehåll kan också skrivas in i ett aktieägaravtal

Vad innebär förköpsförbehåll?

FörköpsförbehållOm någon ägare av aktier ska överlåta sitt innehav av aktier som gåva och det finns förköpsförbehåll, måste aktieägaren till att börja med erbjuda aktieägarna i företaget eller någon annan, innan aktierna kan skänkas bort. Denna bestämmelse regleras med hjälp av aktiebolagslagen. I internationella sammanhang är förköpsförbehåll oftare förekommande jämfört med svenska förhållanden.

En bolagsordning är offentlig. Ska förköpsförbehållet skrivas in i bolagsordningen ska också specifika uppgifter finnas med. Det ska till exempel skrivas in vilka sorters överlåtelser förbehållet omfattar, det vill säga gåva, köp eller byte. Ett företag kan begränsa förköpsförbehållet så att det endast gäller byte eller köp.

Vad mer måste framgå i bolagsordningen?

Det ska sägas om ett delat eller partiellt förköp är genomförbart. Det ska framgå vilka personer som är berättigade till förköp. Namnen ska skrivas upp i inbördes ordning. Hela företaget får inte lov att vara förköpsberättigat. Det blir då ett förvärv av aktier, och det är inte tillåtet.

Ifall det inte bestäms ett pris för aktierna ska det motsvara ett normalt förväntat pris vid försäljning. Det ska anges en tidsgräns för hur länge förköpsrätten gäller, längst under två månader. Det ska framgå när aktierna ska betalas, senast en månad efter att aktiepriset bestämts. Förköpsförbehåll kan också överenskommas aktieägare emellan i ett aktieägaravtal.