FörlagsinsatsFörlagsinsats är en form av ett ekonomiskt medel som kan tillskjutas till exempelvis en föreningsverksamhet. Det är ett mellanting av skuld och eget kapital. Är det du som hjälper föreningen med pengar, kommer du att ha en efterställd fordran på föreningen. Vid konkurs får tillbaka dina pengar när andra fordringsägare fått sina pengar.

  • Har en mellanställning mellan eget kapital och skuld.
  • Vid konkurs får du endast återbetalning när andra fordringsägare fått sin del.
  • Begreppet förekommer endast i och används av ekonomiska föreningar.
  • Både medlemmar i föreningen och utomstående får tillskjuta pengar.
  • Förlagsinsatser ger rätt till så kallade förlagsandelar i den ekonomiska föreningen.
  • De förlagsinsatser som betalas av utomstående får maximalt uppgå till summan av medlemsintäkterna.
  • Avkastningen tas inte ut i ränta utan i utdelning.

Ska framgå i föreningens stadgar

Om du är med och driver en ekonomisk förening ska du se till att förlagsinsatser nämns i föreningens stadgar. Både medlemmar och andra kan gå in och stötta den ekonomiska föreningen med förlagsinsatser. Om detta görs ska ett förlagsandelsbevis utfärdas för varje insats enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Insatsen ses i teorin som bundet kapital men i praktiken klassas det som ett mellanting av lånat kapital och medlemskapital. De som betalar in det extra ekonomiska tillskottet blir dock inte automatiskt medlem i föreningen. Om du går in med pengar i föreningen måste det finnas fritt eget kapital för att du ska få avkastning.

Vissa befogenheter och rättigheter

Om du bestämmer dig för att stötta en ekonomisk förening med eget kapital blir du alltså inte medlem men trots det har du vissa rättigheter i föreningen. Du får medverka i föreningsstämman och om du inte är nöjd med vissa förslag har du rätt att klandra dessa och göra din röst hörd.

Föreningens styrelse ska dokumentera vilka som har gått in med pengar till en förlagsinsats. Det ska också framgå när insatsen gjordes och hur stor den var. I dokumentet ska det stå tydligt vilken eventuell rätt till utdelning som insatsen har. Du kan lösa in din del tidigast fem år efter ditt inskjutande av pengar.