Förmånsrätt betyder att någon har större rätt till något än andra. Inom juridiken regleras detta i förmånsrättslagen och gäller vid konkurser. En del fordringsägare eller borgenärer får så att säga ”första tjing” för att uttrycka det vardagligt. Oftast handlar det om pant eller lämnad borgen.

  • Förmånsrätt är en rätt att få betalning före andra i konkurser.
  • Lagen om förmånsrätten reglerar hur fordringsägarna skall rangordnas.
  • En borgenär är en fordringsägare till skillnad mot borgensman vilken tecknat borgen som egen skuld.
  • Borgenär är den som har en skuld att infordra från en gäldenär.
  • Fast egendom är exempelvis en villa, lös egendom är exempelvis en dator.
  • Konkurs kan inträffa när en eller flera fordringsägare inte fått betalt.
  • Säkerhetsrätt utgör ett annat slag av fordran, exempelvis ett avbetalningsköp.

Hur förmånsrätt fastställs

Förmånsrätt

Även vid utmätningar kan förmånsrätt åberopas, exempelvis om viss egendom ställts som säkerhet vid lån, exempelvis en inteckning i fastighet eller annan fast egendom. Överhuvudtaget är ofta långivare prioriterade förmånsrättstagare eftersom det sannolikt skulle vara mycket svårare att erhålla lån från banker eller institut annars.

Vid en konkurs kan flera olika borgenärer ha förmånsrätt. Då måste lagen tillämpas för att se i vilken ordning förmånsrätten skall uppställas. De anspråk som dessa ställer och underliggande fakta ger en rangordning eller turordning. Vissa har tyngre vägande skäl att stå före andra fordringsägare.

Hur fördelning sker

I det fall en utmätning genomförs för att återställa fordringar till borgenärer kan det gälla exempelvis ett fordon. Då kan det medföra att den utmätta egendomen måste säljas för att inbringa reda pengar då en sådan egendom inte kan delas. Efter att detta skett fördelas inbringat kapital mellan borgenärerna enligt förmånsrättens lagstadgade ordning.

Exempel på olika förmåner är sådant som uppkommer enligt lag eller genom ingångna avtal. Laglig förmånsrätt är bland annat lönegaranti till anställda vid ett företags konkurs. Avtal kan utgöras av inteckning, pantbrev eller andra liknade dokument. Vid konkurs ställs denna ordning: Särskilda förmånsrätter, allmänna förmånsrätter och i sista hand oprioriterade fordringar.