Före år 1989 fanns något som hette omyndigförklaring i Sverige. En individ som var omyndigförklarad på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning hade då en person som representerade denne för att till exempel bevaka rätt och förvalta egendom. Denna person kom att kallas förmyndare. I dag benämns den som har den uppgiften god man eller förvaltare. En förmyndares uppgift i dag är att representera en omyndig person. Det kan vara till exempel i rättsliga sammanhang. Vanligtvis är det föräldrarna eller vårdnadshavarna som har den rollen. Det finns dock tillfällen då vårdnadshavaren är omyndig eller har förvaltare och då utser tingsrätten en särskild förmyndare för detta ändamål. Denne kan tas ifrån rollen om den missbrukas eller försummas på något sätt. Personen anses då inte vara lämplig längre. Det kan vara att denne har förskingrat pengar eller på annat vis misskött sin position.

God man och förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är att hjälpa en medmänniska som på grund av sjukdom eller annan orsak inte klarar av vissa saker själv. Benämningen på den som har god man eller förvaltare är huvudman. Den huvudsakliga rollen som en god man eller förvaltare har är att förvalta egendom eller bevaka huvudmannens rätt. Med förvalta egendom menas att bland annat betala räkningar och placera pengar i fonder. Att bevaka huvudmannens rätt kan vara att sälja hus, söka bidrag eller skriva avtal.
FörmyndareGod man och förvaltare har i stort sett samma uppgifter men det finns en del skillnader. Den mest väsentliga är att en god man aldrig kan utses mot huvudmannens vilja. Det är en hjälpinsats som man kan få om man har behov av det och det inte finns någon annan som kan hjälpa till i ens närhet. Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd. En förvaltare utses när huvudmannen är helt oförmögen att klara av bland annat att vårda sig själv eller ta hand om sin ekonomi och hjälpen som god man ger inte är tillräcklig.

Att vara förmyndare

Huvudregeln när det gäller att vara förmyndare är att det är föräldrarna eller vårdnadstagarna som är det så länge barnet är omyndigt. Om en förälder går bort fortsätter den kvarlevande att vara förmyndare. Det finns tillfällen då det krävs en överförmyndare. Detta tillfälle träder in om barnet har tillgångar som överstiger åtta gånger basbeloppet. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att barnets tillgångar ska redovisas till överförmyndaren. Det kan gälla till exempel om man ska köpa aktier. Ibland krävs det också samtycke av överförmyndarnämnden vid till exempel köp av fastighet eller drift av företag.

När ett barn under 18 år kommer ensamt till Sverige och söker uppehållstillstånd utses en god man. Den gode mannen företräder då barnet i olika frågor. Uppgiften är då att vara både i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Den gode mannen har då både rättighet och skyldighet att ta beslut i frågor som rör rättsliga, personliga och ekonomiska angelägenheter. Uppdraget är dock tillfälligt och upphör när barnet blir 18 eller när barnet har fått uppehållstillstånd och tingsrätten har fattat beslut om vårdnadstagare.