FörvaltningberättelseAlla företag är skyldiga att lämna en förvaltningsberättelse som en del av årsredovisningen. Syftet med förvaltningsberättelsen är att ge en översikt över företagets verksamhet och utveckling under året. Denna ska också ge förtydligande och hänvisningar om de belopp som tas upp på andra ställen i årsredovisningen, för att underlätta för läsaren.

Förvaltningsberättelsen skrivs av styrelsen och ska även innehålla upplysningar om det som inte redovisas under andra rubriker i årsredovisningen. Det är viktig information som krävs för att bedöma hur företaget har utvecklats under året, dess ställning vid redovisningsårets slut, och beskrivning av viktiga händelser under året som gått.

Det kan vara händelser som inte direkt visar sig i balansräkning, resultaträkning eller noter, men som är viktiga för företagets utveckling. Det kan till exempel vara forskningsresultat, nya policyinriktningar eller insatser som gjorts (eller inte gjorts) inom miljö- och personalfrågor. Detta gäller inte mindre företag.

  • Förvaltningsberättelsen skrivs av företagets styrelse, och är en del av årsredovisningen
  • Den ska innehålla en översikt av företagets verksamhet under året
  • Den ska också innehålla hänvisningar och förklaringar för att underlätta för läsaren av årsredovisningen
  • Större företag ska också redovisa mer ingående information om hur företaget har använt finansiella instrument
  • Större företag ska även lämna uppgifter om personalfrågor
  • Som en del av årsredovisningen är förvaltningsberättelsen offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten
  • Aktieägare och andra intressenter kan använda förvaltningsberättelsen för att se hur styrelsen bedömer företagets framtid.

Formella krav på årsredovisning och förvaltningsberättelse

Alla typer av företag, föreningar, stiftelser med flera som ska lämna årsredovisning ska också lämna förvaltningsberättelse, men kraven på vad den ska innehålla är olika för olika typer av företag. Om det krävs av ett aktiebolag att de har en revisor ska även revisionsberättelse lämnas in.

En bestyrkt kopia av årsredovisningen ska skickas in Bolagsverket. Alla ledamöter av styrelsen ska skriva under, och om det finns en verkställande direktör ska hen också skriva under. Årsredovisningen ska ha inkommit till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om årsredovisning inte upprättats i tid kan det leda till åtal för bokföringsbrott.

Börsbolag måste även upprätta en bolagsstyrningsrapport. Den kan antingen vara en del av förvaltningsberättelsen eller upprättas som ett eget dokument. Om rapporten upprättats som en separat handling som publicerats på företagets webbplats ska förvaltningsberättelsen innehålla om adressen till webbplatsen där rapporten finns. Revisorerna ska också göra uttalanden om bolagsstyrningsrapporten i revisionsberättelsen eller i revisorsyttrande.

Vad händer om man gör fel?

Om årsredovisning och revisionsberättelse (där sådan krävs) kommer in för sent till Bolagsverket ska aktiebolaget betala en förseningsavgift på 5000 kronor. Om företaget inte lämnat in redovisningen efter ytterligare två månader utgår en andra förseningsavgift på 5000 kronor, och efter ytterligare två månader höjs avgiften till 10 000 kronor.

Publika aktiebolag får ännu högre avgifter, 10 000 kronor efter den första förseningen, 10 000 kronor efter ytterligare två månader, och därefter 20 000 kronor. Om ingen årsredovisning och revisionsredovisning inkommit till Bolagsverket efter elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar bolaget tvångslikvidation. Detta gäller även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse när en sådan krävs.

Det finns många lagar och regler kring årsredovisning som måste följas. Mindre fel kan ge förseningsavgifter, medan större fel kan leda till tvångslikvidation och/eller åtal för bokföringsbrott, så för den företagare som inte är väldigt väl insatt i aktiebolagslagen och bokföringslagen kan det löna sig att anlita en revisor, även om man inte måste.