Med förvärv avses en anskaffning av någonting som innebär ett övertagande av äganderätten. Det kan exempelvis ske genom ett företags- eller bostadsförvärv, en gåva eller ett arv. Huvudsyftet med eff företagsförvärv är att skapa mervärde.

Man talat även om förvärv i samband med utbildning och livserfarenheter; det går till exempel att förvärva kunskaper, insikter och erfarenheter.

Vanliga synonymer till begreppet förvärv är anskaffning, ackvisition och nytillskott. När det gäller företagsförvärv är det mycket viktigt att ha ett tydligt strategiskt mål. Inför ett förvärv bör du:

 1. Avsätta ordentligt med tid
 2. Göra en grundlig utvärdering
 3. Identifiera eventuella problem och hinder
 4. Se till att affären blir värdeskapande genom rätt pris

Hur blir ett förvärv till nytta?

Ett företagsförvärv kan skapa utökad kompetens, som i sin tur kan leda till förbättrad utveckling och långsiktig tillväxt. Det kan dessutom hjälpa det egna företaget att snabbt växa, alt. att komplettera eller förstärka verksamhetens olika delar. När det gäller förvärv av små företag går det ofta att sänka produktions- och inköpskostnader.

Att integrera, eller ”korsbefrukta”, den nya verksamheten med den redan befintliga kan bli ett bra tillfälle för att se över verksamhetens olika delar och inventera personalens kompetenser för att sprida ut och använda dessa på bästa möjliga sätt. Det kan också vara ett gyllene tillfälle att se över verksamhetens strategiska arbete, styrdokument mm.

Förvärv

Frågor och svar om förvärv

 • Vågar jag köpa ett nystartat företag?
  Det kanske svåraste är just att våga, men om du är tidigt ute är det förmodligen färre som har upptäckt just den verksamheten och dess tillväxtpotential. Du får dock vara beredd på eventuella förluster, samt se till att det finns förutsättningar för tillväxt och utrymme i kärnverksamheten.
 • Min kompanjon vill förvärva ett företag, jag vill inte. Hur göra?
  Börja med att fråga din kollega vad som styr dennes önskan: är det enbart goda finansiella grunder eller är det något annat? Be kollegan att specificera och motivera utifrån en realistisk värdering av eventuella risker. De flesta förvärv är komplexa men kan också ge goda vinster.
 • Vilka fällor bör man undvika?
  Oavsett erfarenheter bör själva lärandeprocessen vara en central del i varje förvärv; att lära av tidigare misstag och framgångar hjälper till att minimera riskerna. Du bör också arbeta systematiskt och högst medvetet för att ta tillvara organisationens styrkor samtidigt som du successivt eliminerar dess svagheter.
 • Vad ska jag tänka på i en värdering?
  Ta för vana att undersöka det företag/den fastighet du önskar förvärva, i synnerhet om det är ett aktiebolag och inte bara tillgångar du ska förvärva. Ta först reda på så mycket du kan om företaget, kontrollera årsredovisningen (finns hos Bolagsverket) och gör en uppskattning för en beräknad årsinkomst.
 • Vad menas med immateriella tillgångar?
  Med immateriella tillgångar avses empelvis ett företagsnamn, ett varumärke, en specifik design, en företagshemlighet, spetskompetens, kundregister mm. Ska du köpa en butik får du förhoppningsvis ett redan befintligt kundunderlag på köpet – en immateriell tillgång. Så mycket som 80 % av ett företags värde är ofta i form av immateriella tillgångar.

Tänk på det här vid förvärv

 • Innan du genomför ett förvärv bör du göra en grundlig utvärdering av det nya företaget
 • Ett nyförvärv, oavsett vilket, bör ge dig  tillgång till nya marknader, produkter och tjänster och/eller kompetenser, innovationer och kunskaper
 • I samband med ett förvärv bör du som företagare arbeta efter tydlig strategisk plan samt sträva efter att uppnå nya rimliga mål