Förvärvsinkomst är den inkomst som kommer från tjänst eller näringsverksamhet. Dit räknas all förvärvsverksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med syftet att tjäna pengar. Man räknar därför även in skatter och andra avdrag som kommer med denna inkomst. Skatteverket skiljer därför på den beskattningsbara inkomsten och den fastställda förvärvsinkomsten.

Man ska dock veta att lön inte är detsamma som förvärvsinkomst. En lön är beständig medan en förvärvsinkomst kan skifta beroende på om en person är sjuk, flyttar till en annan kommun och får en lägre skattesats, når en ålder där skatten blir lägre eller något annat.

Kort sagt kan man alltså säga att ”inkomst av tjänst” plus ”inkomst av näringsverksamhet” minus ”allmänna avdrag” tillsammans blir en taxerad förvärvsinkomst. Drar man därefter av grundavdrag och avgiften för allmän pensionsavgift får man fram den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Det finns olika skattesatser beroende på hur hög eller låg denna är.Förvärvsinkomst

  • Det finns två olika begrepp; taxerad förvärvsinkomst och beskattningsbar förvärvsinkomst
  • Taxerad förvärvsinkomst är all den inkomst som kommer i och med tjänst i verksamheten
  • Beskattningsbar förvärvsinkomst är summa efter grundavdrag och avgiften för allmän pensionsavgift
  • Statistik förs av Skatteverket för att se könsskillnader i lön.
  • Både aktiv och passiv näringsverksamhet ingår i förvärvsinkomst
  • Disponibel inkomst är förvärvsinkomst minus skatter, avdrag m.m.
  • Inkomst från anställning och inkomst från egenföretagande räknas båda som förvärvsinkomst

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

Aktiv och passiv förvärvsinkomst

Man brukar dela in inkomster utifrån om det är en aktiv eller en passiv inkomst. All inkomst som kommer från försäljning av varor eller tjänster räknas som en aktiv inkomst, även kallad aktiv näringsverksamhet. Detta är den huvudsakliga förvärvsinkomsten för en enskild näringsidkare i Sverige.

Passiv förvärvsinkomst kommer från avkastning från finansiella medel såsom aktier, fonder och värdepapper. Beroende på verksamhet kan en verksamhet även räknas som passiv om arbetstimmarna totalt uppgår till högst 500 timmar per arbetsår. Man får inte göra pensionssparavdrag med en passiv näringsverksamhet, däremot med en aktiv näringsverksamhet.

Om man får en förvärvsinkomst från en näringsverksamhet vid sidan av en anställning kan det i vissa fall räknas som en aktiv näringsverksamhet. Detta på grund av att det då krävs en arbetskraft från personen även om det bara är ett konsultjobb vid sidan av.

Skillnader i definition

Det är inte bara inkomsten från egenföretagandet som räknas som förvärvsinkomst. Har man en vanlig anställning, alltså inte driver ett företag, kommer även inkomsten från denna att räknas in i förvärvsinkomsten enligt Skatteverkets beräkningar. Detta påverkar i sin tur hur mycket avdrag som kan göras.

Utifrån den beskattningsbara förvärvsinkomsten kommer därefter den kommunala och statliga skatten att dras av. Vad som sedan blir kvar kallas för den disponibla inkomsten, hit räknas dock inte bidrag som studiebidrag, barnbidrag, bostadsbidrag etc. Dessa uppgifter statistikförs och ingår i bland annat en regerings framtida skatteplanering.

På Skatteverkets hemsida kan man räkna ut hur mycket ens allmänna avdrag ligger på eftersom detta skiljer sig mellan olika grupper. Huvudsaken är att man skiljer mellan taxerad förvärvsinkomst, beskattningsbar förvärvsinkomst och disponibel inkomst. En revisor kan även vägleda en person genom hur dess företags finansiella situation ser ut.