Fullmakt är ett bemyndigande till annan person att företräda någon. Det kan gälla specifika ärenden likväl som ett stadigt åtagande men då oftare i form av god man eller liknande. En handling som berättigar en namngiven människa att exempelvis hämta ut receptbelagd medicin är en vanlig form. De äldre och funktionshindrade som har svårt att ta sig till apotek kan nyttja denna möjlighet. Den som lämnar en sådan kallas fullmaktsgivare eller huvudman och den som innehar handlingen för fullmaktstagare eller ombud. Vanligen är detta nedtecknat på en handling där namnteckningar bevittnas av två personer. Denna handling benämns rättshandling och är lagligt giltig. Ombud är således någon som företräder en annan människa av olika skäl. Beroende på vad handlingen stipulerar gäller fullmakten obegränsat eller inom tydligt angivna områden. God man utses dock av domstol.

Vad lagen säger

FullmaktSvenska lagar och regler om fullmakt regleras i avtalslagen som stipulerar hur sådan uppkommer och vilka rättsförhållanden som råder mellan huvudman till fullmäktigen samt hur rättsförhållandet till tredje part fungerar. Rättshandlingen är bindande för huvudmannen. Detta om befogenheten inte överträds eller missbrukas, då kan fullmaktshandlingen förklaras som ogiltig. Ett exempel: Fullmakt har utfärdats av X där Y för dennes räkning skall inhandla en köksmaskin eller vitvara. I handlingen står att priset högst får vara ett visst antal kronor. Säljföretaget har fått ta del av fullmakten men säljer ändå tvättmaskinen för ett dyrare pris.

Helt muntliga fullmakter kan vara giltiga men svåra att föra i bevis om tvistemål uppstår. Skriftliga fullmakter är inte alltid nödvändiga om annat underlag kan anses reglera detta, exempelvis ett anställningsavtal för ett bolags inköpare. Denne anses då som befullmäktigad att föra förhandlingar om priser och ingå avtal för bolagets räkning. Detta kallas ställningsfullmakt som även kan tillföras en firmatecknare i en ideell förening som innehar stadgar och det finns protokoll som styrker fullmakten. En person som säger sig ha fullmakt för X men inte kan styrka detta kan bli skadeståndsskyldig mot en tredje part som handlat i god tro.

Vem kan få fullmakt?

En helt obegränsad fullmakt kan även kallas generalfullmakt. Denna saknar inskränkningar eller begränsningar i något avseende. Generalfullmakt ställer innehavaren fullständigt i utställarens position. Exempelvis kan en styrelseordförande i ett mindre aktiebolag lämna en sådan till en person som köpt bolaget och att generalfullmakten då ger köparen rätten eftersom nytt bolagsbevis kan ta någon tid. Även en sådan generalfullmakt regleras i avtalslagen. En god man och dennes befogenheter skall dock regleras i förordnandet men kan vara lika fullständig beroende på förhållandet. God man kan utses utan medgivande för den som skall företrädas.

Från år 2017 finns instrument i lagen om framtidsfullmakt och anhörigas möjligheter att tillvarata en släktings intressen om denne själv blir oförmögen. En framtidsfullmakt kan upprättas långt innan detta blir nödvändigt och är en försiktighetsåtgärd eftersom saker kan inträffa som komplicerar att en fullmakt upprättas. När innehavaren av fullmakten anser att den bör träda i kraft så kan denne själv eller i samråd med andra närstående besluta att sköta en sjuk eller av andra skäl inhiberad persons angelägenheter. En sådan kan ges till en eller flera av make, maka eller sambo samt till barn, barnbarn, syskon inkluderande halvsyskon och syskonbarn.