En fusionsplan ska upprättas när ett eller flera aktiebolag ska upptas i ett helt nytt aktiebolag. Det nya bolaget tar då över alla tillgångar och skulder. Fusionsplanen innehåller villkoren för fusionen och ska godkännas av av aktieägarna och undertecknas av minst hälften av samtliga styrelseledamöter.

  • Fusionsplanen är villkoren när ett eller flera aktiebolag ska upptas i ett helt nytt bolag.
  • Fusionsplanen måste godkännas av aktieägarna i varje aktiebolag.
  • Fusionsplanen måste skrivas under av minst hälften av samtliga styrelseledamöter.
  • Fusionsplanen ska innehålla företagsinformation om varje företag.
  • Planen måste också innehålla ett fusionsvederlag – en ersättning till ägarna.
  • Fusionsvederlaget kan ges som aktier i det nya bolaget.
  • Fusionsvederlaget kan också ges som en kombination av kontant ersättning och aktier i nya bolaget.

Vad innebär en fusion?

En fusion är när ett aktiebolag tar över ett eller flera andra aktiebolags skulder och tillgångar. Detta sker vid den slutgiltiga registreringen varvid överlåtande bolag upplöses utan likvidation. När en sådan fusion ska ske behövs ett avtal mellan bolagen som deltar. Det avtalet kallas en fusionsplan.

Fusionsplanen måste innehålla villkoren som gäller för fusionen mellan aktiebolagen. Planen ska vara gemensam och upprättas av styrelserna för samtliga aktiebolag som deltar i fusionen. För att planen ska träda i kraft behöver den först godkännas av aktieägarna i samtliga bolag. Den måste då skrivas under av minst hälften av samtliga styrelseledamöter.

Hur ser en fusionsplan ut?

FusionsplanFusionsplanen behöver innehålla speciell information och då från varje aktiebolag som deltar i fusionen. Första punkten är företagsinformation så som organisationsnummer, aktiebolagets namn huruvida det är publikt eller privat samt orten där styrelsen ska ha sitt säte. Är det en fusion via absorption ska detta också framgå.

Andra och sista punkten är ett fusionsvederlag. Ett fusionsvederlag är en ersättning som ägarna i de överlåtande aktiebolagen har rätt till. Denna ersättning kan vara exempelvis en kombination av aktier i det nya företaget samt en kontant ersättning eller endast aktier i det nya bolaget.