En gäldenär är det samma som en låntagare, det vill säga en privat eller juridisk person som är skuldsatt till en annan privat eller juridisk person. Det är vanligt att skulden gäller pengar, men det kan också handla om en skuld som består av en tjänst.

Den som har lånat pengar till gäldenären, och som denne är skuldsatt till, kallas för borgenär. Borgenären kan vara till exempel en bank, privatperson, låneinstitut eller ett företag. Ordet borgenär kommer från 1600-talets ”borga”, som vid den tiden betydde ungefär att köpa på kredit eller låna.

Det finns alltså många typer av gäldenärer och borgenärer. Till exempel alla som har ett bostadslån eller ett billån på banken. Just ordet gäldenär är mindre vanligt i dag än tidigare men används ändå så ofta att det är viktigt att känna till begreppet i ekonomiska sammanhang.

Gäldenär

  • En gäldenär är det samma som någon som är skuldsatt
  • En gäldenär kan vara en fysisk eller juridisk person
  • Motsatsen till gäldenär är borgenär, det vill säga den som lånar ut
  • Andra ord för gäldenär är kredittagare eller debitor
  • Borgenär kan vara en privatperson, bank eller ett låneinstitut
  • Ordet gäldenär används ofta där det förekommer borgensåtagande
  • Gäldenär kan delas upp i penningäldenär eller naturagäldenär

Ordet gäldenär och typer av gäldenär

Ordet gäldenär har sitt ursprung i vikingatiden, och begreppet ”gäld” hade betydelsen att vikingar krävde pengar från sina fiender genom hot och utpressning. Beroende på sammanhang kan andra ord användas för begreppen gäldenär (som debitor eller kredittagare) och borgenär (exempelvis kreditgivare), men det har alltid med någon slags skuld att göra.

Gäldenär brukar delas upp i två varianter. Den ena är penninggäldenär, den andra är naturagäldenär. Penninggäldenären är den vanligast förekommande och det är denna gäldenär som har en skuld som består av pengar på något sätt. En naturagäldenärer har någon annan slags skuld som inte är ekonomisk.

Det kan till exempel bestå av en köpt tjänst som som gäldenären inte har utfört. Det kan röra sig om en hantverkstjänst, terapi eller inkoppling av el. Naturagäldenärens skuld är alltså tjänsten, och denna sorts gäldenär är skuldfri när tjänsten har levererats på överenskommet sätt.

Vanligt vid banklån och borgen

Även om ord som gäldenär (liksom borgenär och till exempel borgensman) inte förekommer så ofta i talspråk, är det viktiga begrepp att kunna ha koll på och kunna skilja på när det är dags att låna pengar av banken. I deras avtal finns dessa olika begrepp.

Gäldenär används ofta i samband med borgensåtagande där det är gäldenären som tar ett lån men har en borgensman. Ibland fordrar banken en borgensman, för att ett lån ska beviljas. Om en gäldenär av någon anledning inte klarar av att betala tillbaka lånet, är det borgensmannen som gör det i stället.

Sammanfattningsvis används ordet gäldenär med andra ord mest i skriftspråk, till exempel när det skrivs kontrakt där det är viktigt att skilja på två personer som båda ska betala tillbaka ett lån. En gäldenär är då den som i första hand är ålagd att återbetala lånet.