Vad menas med God redovisningssed?

Alla företag ska bokföra och redovisa sin verksamhet enligt god redovisningssed. Detta innebär att företaget följer de lagar som upprättats av bland andra FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), BFN (Bokföringsnämnden) och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), samt att det följer den vedertagna praxis som gäller. God redovisningssed är alltså att använda ett godkänt tillvägagångssätt för att bokföra/redovisa.
Det existerar ett visst system där normer kring god redovisningssed används och kontrolleras. Dessa normer är framtagna av bl.a SRF och FAR. Normerna är grundläggande. Företaget kan välja att använda olika metoder för att redovisa men resultatet måste enligt lag, alltid vara överskådligt och stämma överens med den goda redovisningsseden. Systemet som nämns kallas REKO.

Kontroll av god redovisningssed av revisorer

Ett mindre företag är inte tvunget att anlita en revisor men de flesta väljer ändå att göra det. En revisor kontrollerar att god redovisningssed upprätthålls och att företagets bokföring har gått rätt till. Det är viktigt att företag inte slarvar med god redovisningssed, eftersom det kan leda till bötfällning eller fängelse.
Om man inte har en egen revisor eller om man vill veta mer om lagarna och vara säker på att man följer praxis, bör man titta i både Bokföringslagen och Redovisningslagen. Tänk på att ett aktiebolag med fler än 3 anställda och över 3 miljoner i omsättning under minst två räkenskapsår i följd, måste ha revisor.
  • God redovisningssed innebär att företag tillämpar ett normsystem som inkluderar överskådlighet av bokföring redovisning samt ett korrekt sätt av arkivering m.m
  • God redovisningssed kontrolleras främst av revisorer för att se att allt stämmer
  • God redovisningssed infördes 1976 och har blivit alltmer komplext – nu är det Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen som har sista ordet om god redovisningssed

Vad är skillnaden mellan god redovisningssed och god revisionssed?

Det är lätt att blanda ihop olika begrepp och därför ska vi kortfattat berätta vad dessa två betyder.

  • God redovisningssed innebär att företag följer lagar om hur den löpande bokföringen, arkiveringen samt redovisningen sköts.
  • God revisionssed betyder att revisorn uppträder och granskar god redovisningssed på ett korrekt sätt.

Hur har god redovisningssed förändrats genom åren?

God redovisningssed infördes 1976 och så även Bokföringsnämnden. Senare infördes Årsredovisningslagen samt EG:s direktiv men dessa har nu ändrats inom EU. De olika lagarna har nyanserats ytterligare och gjorts mer komplexa. Idag måste god redovisningssed granskas grundligare och tolkningar måste fyllas ut där vanlig lagstiftning är för luddig.

Vad exakt syftar god redovisningssed på?

Vi har redan nämnt bokföring, redovisning och arkivering men för att gå djupare in i begreppet så syftar god redovisningssed i första hand på periodiseringsfrågor och värderingsfaktorer samt de olika uppställningsmetoderna och allehanda kompletteringar och upplysningar som ofta måste göras i samband med årsredovisning

Är god redovisningssed densamma i alla branscher?

Nej, hur ett företag eller hur en bransch tillämpar god redovisningssed kan variera även om grundprinciperna är desamma. Företagets storlek och verksamhetsområde spelar in i viss mån. God redovisningssed utvecklas kontinuerligt där ett flertal myndigheter får sitt att säga till om, däribland Skatteverket som bidrar med beslut och olika anvisningar.

Vad är straffet för brister i god redovisningssed?

Ansvarig person i ett företag som gjort sig skyldig till bristande bokföring eller inte följer de lagar som gäller, kan i värsta fall få fängelse i 14 dagar – 6 år om man gjort sig skyldig till bokföringsbrott i ringa, respektive allvarlig grad. Man kan också bli bötfälld.