I den här artikeln ska vi titta närmare på begreppet goodwill och vad det innebär ur ett företagsperspektiv. I redovisningssammanhang innebär begreppet en immateriell tillgång som uppstår när en köpare förvärvar en befintlig verksamhet. Begreppet representerar tillgångar som inte är separat identifierbara. Begreppet inkluderar inte identifierbara tillgångar som kan separeras eller delas upp från enheten och säljas, överlåtas, licensieras, hyras eller bytas, antingen individuellt eller tillsammans med ett relaterat kontrakt. Begreppet inkluderar inte avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter oavsett om de är överlåtbara eller separerade från företaget eller andra rättigheter och skyldigheter. Exempel på identifierbara tillgångar som inte är goodwill inkluderar företagets varumärke, kundrelationer, konstnärliga immateriella tillgångar och eventuella patent eller proprietär teknik. Begreppet uppgår till överskottet av ”köpeskilling” (de pengar som betalats för att köpa tillgången eller verksamheten) över det totala värdet av tillgångarna och skulderna.

Mer information om goodwill

GoodwillGoodwill klassificeras som en immateriell tillgång i balansräkningen, eftersom den varken kan ses eller beröras. Goodwill avskrivs vanligtvis aldrig. Istället är ledningen ansvarig för värderingen av goodwill varje år och för att avgöra om en nedskrivning är nödvändig. Om det verkliga marknadsvärdet understiger historisk kostnad måste ett nedskrivningsbehov registreras för att sänka det till det verkliga marknadsvärdet. En uppgång i det verkliga marknadsvärdet skulle emellertid inte redovisas i bokslutet.För att beräkna goodwill avräknas det verkliga marknadsvärdet av identifierbara tillgångar och skulder i det förvärvade företaget från köpeskillingen.

Till exempel, om bolag A förvärvade 100% av bolag B men betalade mer än marknadsvärdet för bolag B, uppstår en goodwill. För att beräkna goodwill är det nödvändigt att få en förteckning över samtliga bolagets tillgångar och skulder till verkligt marknadsvärde. Goodwill är en särskild typ av immateriell tillgång som motsvarar den del av hela affärsvärdet som inte kan hänföras till andra inkomstproducerande tillgångar, materiella eller immateriella tillgångar. Till exempel kan ett privatägt mjukvaruföretag ha nettotillgångar (bestående främst av diverse utrustning och/eller egendom och utan skuld) värderade till 1 miljon kronor.

Ytterligare fördjupad information om goodwill

Men företagets totala värde (inklusive kunder och immateriella kapital) värderas till 10 miljoner kronor. I ett privat bolag har goodwill inget förutbestämt värde före förvärvet. Dess storlek beror på de två andra variablerna per definition. Ett offentligt förekommande företag är däremot föremål för en ständig process för marknadsvärdering. Medan ett företag kan investera för att öka sitt rykte, genom att annonsera eller försäkra sig om att dess produkter är av hög kvalitet, kan sådana kostnader inte aktiveras och läggas till goodwill, vilket tekniskt sett är en immateriell tillgång.

Goodwill och immateriella tillgångar redovisas vanligtvis som separata poster i bolagets balansräkning. Nu har vi lärt oss lite mer om begreppet goodwill ur ett affärsperspektiv. Förhoppningsvis har du fått en klar uppfattning om vad goodwill är och kanske kan det underlätta i det fortsatta intresse för företagande. Andra begrepp som kan vara intressanta att lära sig mer om för dig som är intresserad av goodwill är exempelvis immateriell tillgång, affärsvärdering, konsolidering (affärer), kontrollbidrag, avyttring, företagsvärde, fusioner och förvärv och dotterföretag.