Grundavdrag är ett avdrag som görs på inkomster från lön eller liknande former av ersättning. För företagare baseras grundavdraget också på inkomster från näringsverksamheten. Grundavdrag medges automatiskt av Skatteverket, det krävs alltså ingen ansökan. Avdraget varierar i storlek beroende på hur stor din inkomst är.

Grundavdrag

Avdraget är också knutet till prisbasbeloppet. Passiv näringsverksamhet ger inte grundavdrag. Andra särskilda regler gäller till exempel personer över 65 år, de som varit begränsat skattskyldiga eller endast varit skattskyldiga under en del av inkomståret. Låginkomsttagare gynnas procentuellt sett mer än höginkomsttagare av detta avdrag.

Grundavdraget regleras i inkomstskattelagen. Skatteverket gör själva avdraget, som medges till såväl fysiska personer som till dödsbon. På Skatteverkets hemsida finns mer detaljerad information om avdraget och länkar till aktuella lagar. Här hittar du även tabeller över grundavdrag per inkomstår och mycket annat nyttig information.

  • Grundavdraget är ett skatteavdrag som undantar en del av inkomsten från beskattning
  • Grundavdraget beräknas på inkomster från lön, arvode eller från näringsverksamhet
  • Du ska ha bott i Sverige hela inkomståret för att kunna få fullt grundavdrag
  • Hur stort grundavdrag du kan få beror på hur stor din inkomst är
  • Låginkomsttagare får procentuellt sett ett högre grundavdrag än höginkomsttagare
  • Grundavdraget kan inte bli högre än inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minus allmänna avdrag
  • Grundavdrag behöver inte sökas utan medges automatiskt

Vad är grundavdrag?

Grundavdrag är ett avdrag som Skatteverket gör från inkomst av lön, arvode eller annan form av ersättning. Avdraget undantar en del av inkomsten från skatt. Det baseras på det prisbasbelopp som är fastställt för det aktuella inkomståret och beror på hur stor den beskattningsbara inkomsten är.

För företagare baseras grundavdraget på inkomster från näringsverksamheten. Avdraget medges automatiskt av Skatteverket, det krävs alltså ingen ansökan eller särskild rapportering för att grundavdraget ska göras. Inkomst av passiv näringsverksamhet påverkar inte grundavdragets storlek och om det enbart finns inkomst från passiv näringsverksamhet medges inte grundavdrag.

Enligt Inkomstskattelagen får grundavdraget aldrig vara ett högre belopp än sammanlagt överskott av tjänst och aktiv näringsverksamhet efter att de allmänna avdragen gjorts. Exakt hur avdraget beräknas och vilka regler som gäller för särskilda grupper framgår i samma lag. Förutom till fysiska personer medges grundavdrag också till dödsbon.

Grundavdrag vid särskilda omständigheter

Procentuellt sett får låginkomsttagare ett högre grundavdrag än höginkomsttagare, de som har lägre inkomster lindras alltså från viss beskattning genom detta avdrag. Det finns också andra omständigheter som gör att grundavdragets storlek varierar. På Skatteverkets hemsida finns tabeller för grundavdrag per inkomstår, för den som vill kontrollera vad som gäller i enskilda fall.

Genom en skattelättnad för personer över 65 år som infördes 2009, höjs grundavdraget för denna grupp. Även här blir skattelättnaden som störst om inkomsterna är låga. Denna skattelättnad är aktuell för den som är äldre än 65 år när inkomståret börjar, den gäller alltså från och med det år då man fyller 66 år.

Det är även möjligt att få reducerat grundavdrag. Om man får helt eller reducerat avdrag avgörs av om man varit obegränsat eller begränsat skattskyldig och om skattskyldigheten gällt under hela eller endast under en del av ett beskattningsår. Den som inte har varit bosatt i Sverige under hela inkomståret får till exempel ett reducerat grundavdrag.