GrundbokföringGrundbokföring är kanske det viktigaste pappersarbetet en företagare kan ägna sig åt. Det är egentligen mycket enkelt. Bara notera allt som inträffar av ekonomisk art med stöd av inkomna och utfärdade verifikationer. Grundbokföring utgör själva navet i den ekonomiskt administrativa sidan av ett företags skötsel.

  • Grundboken är att betrakta som ett register över affärshändelser.
  • Grundbokföring är en del av ett företags redovisning.
  • Grundboken består av verifikationer som noteras löpande.
  • En grundbok skall föras dagligen med samtliga dagens verifikationer.
  • Redovisningen företagets affärer går via grundbok till huvudbok för att slutligen bli ett bokslut.
  • Det som inte rör den dagliga verksamheten kan grundbokföras senare.
  • En post i grundboken skall vara daterad och försedd med verifikationsnummer.

Verifikationer utgör grunden i grundbokföring

Företag är skyldiga enligt lag att upprätta en bokföring över samtliga ekonomiska affärshändelser. Det allra första är att göra en löpande förteckning av verifikationer i den ordning som de inträffar. Detta kallas dagbok eller grundbok. Vad som förekommer under en dag i företagets verksamhet skall sammanställas dagligen.

Efter grundbok tillkommer en systematisering där olika inkomst och utgiftsposter fördelas i respektive konto. Det kallas att kontera verifikationer och att föra in dessa i en huvudbok. Således: Först grundbok följt av huvudbok, detta är grunderna i ett företags bokföring. Att föra grundbok bör varje företagare lära sig att göra själv.

Sköt dig själv

Många tycker att bokföring är en tråkig och tidskrävande syssla som stjäl kraft från den egentliga verksamheten. Men att ha ordning på sina papper ger även en god inblick i hur affärerna går. Egentligen är i vart fall grundbokföring inte svårt alls. De flesta lär sig detta efterhand och varför inte ta en kurs?

Kan man även sköta huvudbok blir mycket vunnet i förståelse av företagets skötsel och framåtskridande. Med dagens goda hjälp av datorisering kan alla lära sig bokföring på ett pedagogiskt sätt och en grundbok kan man i princip föra i mobiltelefonen. Har man bara noterat allt i grundboken kan systematiseringen vänta tills det finns tid över.