Ifall du tycker att någon ska lämna över, eller ta bort, en specifik sak till dig, är det möjligt för dig att ansöka om detta rättsligt förfarande hos Kronofogden. Det finns två metoder och du kan tala om vilken av dem du vill använda dig av. Vid vanlig handräckning ska någon få tillbaka något eller få en handling, men det ska inte vara några pengar inblandade. Det kan till exempel handla om att en person som tidigare ägt någon form av ett boende måste flytta därifrån när personen inte längre har rätt att bo där (så kallad avhysning) eller om någon lovat att göra något (betalning ingår inte i detta), om tiden för det gått ut. Särskild handräckning kan begäras, om någon tagit något från, eller gjort något annat som inte är tillåtet, mot den som sökt om detta.

Vad innebär vanlig handräckning?

När Kronofogden får in en ansökan om vanlig handräckning, är det den svarande som måste protestera mot detta krav, om personen i fråga tycker att det inte är rätt. Om den svarande klagar på din ansökan, måste du bestämma dig för om saken ska gå vidare till tingsrätten så att de kan pröva och ge en dom i ärendet. När du har lämnat in en ansökan, skickar Kronofogden ett brev som beskriver ditt krav till den som är svarande. Kronofogden bifogar också ett kvitto i brevet. Kvittot ska skrivas på och skickas tillbaka, för att bevisa att det kommit fram.
HandräckningNär brevet kommit till den som ska ha det, kan den personen antingen göra det som den sökande kräver. Då ska ansökan tas tillbaka. Om det inte finns några krav på att ärendet ska det gå vidare till domstol, och då skriver Kronofogden av ärendet. Då är det avslutat. Kronofogden kan hjälpa dig att få tillbaka det du kräver, och då tar Kronofogden ut en kostnad som i första hand svarande ska betala. Om det inte går, är det den kärande som får en faktura på beloppet. Det kan också tillkomma andra kostnader, såsom transport eller dylikt.

Vad är särskild handräckning?

Särskild handräckning kan ansökas om ifall någon gjort något med det du äger utan att ha lov till det. Som exempel kan nämnas om en före detta partner inte lämnar ut saker till dig som är dina, eller om en hyresvärd inte blir insläppt i en lägenhet för att renovera. Vid särskild handräckning ska du skriftligt kunna visa att du har rätt till något, som exempelvis ett kvitto, foto, kontrakt eller beslut. Kronofogden prövar om ansökan ska avslås eller beviljas, oavsett om svarande protesterar eller inte. I brådskande fall kan Kronofogden agera även innan svaranden fått ta del av beslutet.

I ansökan ska det finns en förklaring till vad den svarande ska göra eller sluta göra, och varför. Skriftliga bevis ska skickas med och förklaras. När ansökan kommit in, granskas den av Kronofogden. Om något fattas, blir du kontaktad för komplettering. Sedan informeras den svarande skriftligen. Den svarande kan gå emot ansökan och en brevväxling kan ske. Sedan fattas ett beslut med avslag eller bifall. Det finns olika avgifter som ska betalas när en ansökan görs och om Kronofogden ska agera. Blanketter för ansökan och mer information kan du få av Kronofogden.