En hembudsklausul, även kallad hembudsförbehåll, är en regel som kan skrivas in i bolagsordningen. Den begränsar aktieägarnas rätt att fritt överlåta aktier. I första hand ska aktieägarna ges möjlighet att köpa aktierna, när en annan delägare vill sälja.

Om så önskas, kan ett aktiebolag ta in frivilliga klausuler eller paragrafer i bolagsordningen. De kallas förbehåll, och de påverkar aktier eller deras kapital på något sätt. Det finns flera olika sorters klausuler eller paragrafer. En av dem kallas för hembudsklausul eller hembudsförbehåll. I ett handelsbolag regleras hembudet i bolagsavtalet.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

Vad innebär en hembudsklausul?

Aktier är egentligen fria att överlåta. Genom en hembudsklausul kan du begränsa den fria rätten att överlåta aktier fritt. Det betyder att en tidigare aktieägare eller annan person har rättighet att återköpa en aktie som någon annan fått genom exempelvis testamente, arv, köp, gåva, byte eller bodelning.

Ett köperbjudande ges alltså till någon som genom klausulen har fått en förköpsrätt. När någon övertagit en aktie på detta sätt, ska det anmälas till aktiebolaget. Då har de tidigare ägarna chansen att ta över den andelen genom att köpa den och på så sätt lösa ut de nya ägarna. Hembudet gäller med andra ord först efter det att andelen har bytt ägare, detta eftersom de kvarvarande delägarna då vet vem som blir ny ägare till andelen.

Vad innehåller en hembudsklausul?

En hembudsklausul måste innehålla uppgifter om bland annat:

  • vem eller vilka som har rätt att lösa aktier,
  • vilka undantag det finns,
  • i vilken ordning flera aktuella personer ska erbjudas aktierna,
  • vilken tid de som för närvarande har aktierna har på sig i denna process,
  • om klausulen kan innefatta ett köp av ett mindre antal aktier än det totala hembudet omfattar,
  • inom vilken tid lösen måste betalas

Vilket pris som ska gälla kan vara inskrivet i hembudsklausulen. Om det inte finns angivet där ska aktierna säljas till ett pris som motsvarar priset vid en vanlig försäljning. I förbehållet kan också anges om det gäller för samtliga typer av överlåtelser, som köp, byte, arv eller bodelning.

Om det är flera lösningsberättigade, alltså personer som har rätt att köpa aktier enligt hembudsklausulen, och det inte finns regler om vem som ska ges företräde, ska aktierna

Om hembudet är inskrivet i antingen handels- eller aktiebolag, blir en överlåtelse ogiltig om de övriga ägarna inte ger sitt medgivande. Förvärvaren av ägarskapet eller aktien behöver inte ha kännedom om hembudsskyldighet. Hembudsklausulen är det förbehåll som har störst långsiktighet. När andra förbehåll är mer fördelaktiga måste bedömas från fall till fall.

Förutom när det gäller andelar i företag kan hembudsklausul även gälla för kolonilotter och bostadsrätter.

Hembudsklausul - Sammanfattning

  • Hembudsklausulen, eller hembudsförbehållet, är det mest långsiktiga förbehållet som är möjligt att ha i en bolagsordning eller ett bolagsavtal
  • Hembudsklausul ger tidigare aktieägare eller annan person rättighet att återköpa en aktie
  • Denna aktie kan någon annan fått genom bland mycket annat testamente, arv, gåva, eller byte
  • En hembudsklausul måste innehålla specifik information, exempelvis vilka personer den gäller