Vad gäller vid Hemresor?

En hemresa är den resa en anställd gör när denne åker hem till sin hemort under tiden den anställde utför arbete på en annan ort än där det huvudsakliga arbetet sker. En hemresa kan till exempel ske när en anställd är ute på en tjänsteresa men väljer att åka hem under helgen.
När det gäller avdrag för hemresor kan de bara ges under vissa förutsättningar. I många fall räknas de som privata levnadskostnader men för att arbetsmarknaden ska vara rörlig och av flera sociala skäl tillåts anställda ibland att göra avdrag trots att de egentligen inte borde beviljas. Dock får resan max göras en gång per vecka.

När är hemresor relevanta för företagare?

Om en anställd tar ett tillfälligt arbete, är på tjänsteresa eller behöver ha dubbel bosättning av någon anledning kan hemresor bli relevanta för företagaren. Om en familj och därigenom bostaden flyttas för en anställd kan också hemresor bli aktuella. Dock måste personen själv bo kvar på arbetsorten.
När det gäller hemresor är de mycket vanliga inom byggnadsbranschen. Där förekommer ofta att de anställda arbetar borta hela veckan och sedan åker hem till familjen under den lediga helgen. Det kan ibland handla om mycket långa avstånd, och kanske till och med resor till eller från andra länder till Sverige.
  • En hemresa kan bara göras avdragsgill om vissa krav uppfylls om resan
  • Hemresor kan vara delar av tjänsteresor om den anställde gör arbete eller besök under vägen
  • Ofta görs hemresor när det börjar närma sig lediga helger och storhelger när de anställda vill vara hemma hos sina familjer och inte arbetar

När kan man få avdrag för hemresan?

Om en hemresa görs maximalt en gång i veckan och arbetsorten ligger minst 50 kilometer från hemorten med närmaste resväg kan avdrag beviljas för resorna. Resan måste också göras inom två områden i EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz för att få göra sitt avdrag.

Är det bara vissa som kan få avdrag?

Alla som uppfyller kraven för att få avdrag kan få dem. Om man under en viss tid arbetar på annan ort än den man själv eller familjen bor på kan man få avdrag. Det spelar ingen roll om man är ensamstående eller inte.

Kan man få avdrag hur länge som helst?

Nej. Som ensamstående kan man endast få avdrag under två år. Det är den tid man har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Som gift eller sambo kan man få avdrag så länge man bor på skild ort, alltså under hur lång tid som helst.

Kan en militär få avdrag på hemresor?

Om man arbetar i väpnad tjänst utomlands som svensk militär i fredsbevarande syfte och får sina hemresor betalade av sin arbetsgivare kan man inte få avdrag. De förmånliga hemresorna är helt skattefria och det finns alltså ingen utgift för militären i och med resorna.

Om man vårdar en närstående?

Om man behöver vårda en närstående kan man få skattepliktig närståendepenning. Eftersom man frivilligt vårdar en närstående är alla resor personliga levnadskostnader och man kan inte få avdrag för dessa. Om man får ersättning från försäkringskassan för att vårda sjukt barn på annan ort kan man inte heller få avdrag.