Vad är ett Holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett företag vars huvudsakliga syfte är att äga aktier i andra bolag. Genom att äga majoriteten av aktierna fungerar holdingbolag ofta som en slags moderbolag till ett eller flera dotterbolag. Trots att de främst finns till för att äga aktier och därmed kontrollera andra bolag, kan de även bedriva egen verksamhet.
Holdingbolag placeras ofta i länder där skattereglerna är gynnsamma. Inte sällan spelar de en viktig roll för att optimera fördelningen av vinster, samt för att finansiera andra företag. Ett svenskt AB kan vara ett holdingbolag, men samma gäller för motsvarande bolagsform i andra länder. Många faktorer inverkar på hur fördelaktigt ett upplägg med holdingbolag är.

Används av företag i alla storlekar

Holdingbolag förknippas vanligtvis med stora internationella företag, men de kan användas av företag i alla storlekar och i alla branscher. Enligt statistiken är holdingbolag något vanligare för tjänsteverksamhet, till exempel konsultverksamhet. För ett enskilt företag handlar användandet av holdingbolag i regel om att uppnå skattemässiga fördelar.
När ett holdingbolag ska placeras utomlands måste man beakta en rad faktorer. Steg ett är att titta på hur alla skatteregler ser ut. Ett holdingbolag gynnas stort av skattebefrielse på utdelningar och kapitalvinster. Dock måste man också titta på saker som hur landets regering ser på utländska investerare och på eventuella politiska risker.
  • Är ett företag med syfte att äga aktier i andra bolag och kan ofta fungera likt ett moderbolag i en koncern.
  • Holdingbolag kan optimera fördelningen av vinster och finansiera andra bolag. Därför placeras de ofta i länder med fördelaktiga skatteregler.
  • Företag i alla storlekar och i alla branscher använder sig av holdingbolag.

Vad är skillnaden mellan holdingbolag och investmentbolag?

De påminner om varandra och har ett liknande upplägg med att äga aktier i andra bolag, men vanligtvis fungerar holdingbolag mer som ett moderbolag med dotterbolag, medan investmentbolag brukar fokusera mer på att förvalta bolag och emellanåt göra investeringar i nya bolag som man tror på inför framtiden.

Hur relaterar holdingbolag till offshorebolag?

Offshorebolag placeras ofta i så kallade skatteparadis för att uppnå stora skattemässiga fördelar. De förekommer ofta i diskussioner kring skatteflykt och pengatvätt. Holdingbolag kan vara delägare i offshoreföretag och givetvis själva användas för att minska skattekostnader, men holdingbolag som används korrekt bryter inte mot några skatteregler.

Är det alltid fördelaktigt att starta ett holdingbolag?

Allt beror på den egna verksamheten och var den är lokaliserad. I länder med ett relativt högt skattetryck som Sverige, finns det upplägg med holdingbolag som kan ge stora ekonomiska fördelar. Dock finns även situationer då det av praktiska skäl är svårt att använda holdingbolag.

Vilka länder är populära för att starta holdingbolag?

Inom Europa är Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och Tyskland populära. Konkurrensen har dock blivit allt tuffare från länder i Östeuropa där man medvetet har sänkt bolagsskatten och lagt till olika nya förmånliga skatteregler med förhoppning om att locka till sig fler utländska investerare.

Händer det att holdingbolag bryter mot skatteregler?

Som företagare måste man vara uppmärksam på att länder har skatteavtal med varandra. På senare år har vissa populära länder för holdingbolag skrivit nya avtal. Den svenska staten bedriver påtryckningar för att försvåra för svenska företag att skatteplanera, men relativt få holdingbolag bryter mot gällande regler.