Ideell föreningHur fungerar det egentligen med en ideell förening? Att starta en förening innebär att man följer vissa regler och stadgar. Det finns tillfällen då en förening kan bli skyldig att deklarera och betala skatt. Att jobba ideellt innebär att man inte gör det för egen ekonomisk vinning utan det görs för att främja föreningens ändamål. Det finns tre typer av föreningar och det är den som jobbar mot ett allmännyttigt ändamål med antingen ideell verksamhet eller ekonomiskt inriktad verksamhet och den som jobbar med syftet att verka för sina medlemmars ekonomi fast genom ideell verksamhet. Den tredje typen ligger på gränsen till ekonomisk förening men den ska ändå inte förknippas med det eftersom verksamheten drivs ideellt och inte har samma krav på att betala skatt som en ekonomisk förening har.

Hur startar man en ideell förening?

För att starta en ideell förening ska man vara minst tre personer. De personer som ska bilda föreningen ska sedan skriva ett förslag på stadgar och regler som ska gälla för föreningen. Några punkter som ska finnas med är vad föreningens ändamål är, vad föreningen ska heta och hur man ska fatta olika beslut. Andra saker som bör finnas med är regler för rösträtt, den ort där styrelsen finns och föreningen verkar, regler för medlemskap och bestämmelser om hur styrelsen ska väljas.

Nästa steg är att sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas. På mötet ska det godkännas och beslutas om att föreningen har bildats, att reglerna har antagits och att en styrelse har valts och uppgift om vilka som ingår i den. Protokoll från mötet ska också skrivas. En ideell förening måste inte ha ett organisationsnummer men det behövs om man ska öppna bankkonto, söka bidrag eller hyra lokal. Organisationsnumret ansöker man om hos Skatteverket och då ska man bifoga föreningens stadgar och protokollet som skrevs vid första mötet.

Ekonomi, tradition och praxis

Ideella föreningar som har organisationsnummer ska deklarera men om det inte finns någon inkomst kan man ansöka om att slippa det. Ett kassaflöde där man bokför in- och utbetalningar ska göras och om tillgångarna överstiger 1,5 miljoner är man bokföringsskyldig. Alla kvitton för utgifter och även inkomster som medlemsavgifter ska ha ett verifikationsnummer som förs in i bokföringen. Om föreningen driver yrkesmässig verksamhet kan den även vara skyldig att betala moms men också att dra av ingående moms. Detta gäller om föreningen har en omsättning som överstiger 30000 kronor.

I Sverige finns en stark föreningstradition och speciellt om hur en förening ska vara uppbyggd. Det ska vara enligt demokratiska principer som innebär att man håller ett årsmöte där en styrelse väljs. Styrelsen är sedan den som leder och bestämmer mellan mötena. En annan princip är att en förening ska vara öppen och att personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att delta och dessutom kunna påverka föreningens verksamhet. Det är ett av kraven på hur förening ska jobba för att vara skattebefriad.